Volume : XI, Issue : I, January - 2022

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. K. Anandan, Dr. S. Swetha Priyadharshini, Prof. Dr. R. Kannan General Surgery
Dr. Dhaval Bhatt, Dr. Deep Kariya, Dr. Keshav Bansal Paediatrics
Dr Saqib Rishi, Dr Nahid Nahvi, Dr Arshid Rasool Wani, Dr Iqra Majid Microbiology
Dr Sandeep Chandrakar, Dr Rajendra Ratre, Dr Nitish Kumar Rai, Dr T Narasimha Murty General Surgery
A. Bhavana, N. Chakravarthy, K. Uday Kiran Raja, V. Sushitha, A. Vijaya Mohan Rao Dermatology
Dr. B. Sri Vidya, Dr. B. Harika Obstetrics & Gynaecology
Dr Mudra Dinesh, Dr A Sandeep Kumar, Dr Kannelli Maneesh Chandra Orthopaedics
Loveleen Kour, Smriti Gulati Anaesthesiology
Nitish Bhat, Rubeena Anjum, Kalpna Thakur, Nandini Bhardwaj Dentistry
Jose Luis Sanchez, Victoria Nohemi Chang Huang Anaesthesiology
TABLE OF CONTENT     
Dr. Ronak A. Mehta Management
Jyoti Literature
Prakash Ranjan Prasad Economics
Minija Abraham, Dr. Sheena Sasidharan V Commerce
Anila Mathew, Aparna K, Dilmi Kathreena, Vishnumaya C, Jayarama Reddy Health Science
Ch. Venkata Kishore, V. Tejeswara Rao, K. Balaji, Satya Guru Tvspv, N. Annapurna Chemistry
Jyoti G Nayak History
Rupinder Kaur, Ravinder Kaur Education
Suryakant C. Solanki Law
Dr. S. Parthiban, Dr. R. Vanadhi Management