Volume : V, Issue : VII, July - 2016

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Kenil Lathia, Dr. Nitin Shah, Dr. Manoj Nair, Dr. Mayank Bachkaniwala, Dr. Pinal Patel Dental Science
Ankur Sharma, Goonj Johri Medical Science
Dr Sandhya Mishra, Dr S. K. Vardey, Pallavi Taparia, Dr Suresh Koolwal Medical Science
Velvizhi G, Sucilathangam G, Vinoj M, Poongodi S Medical Science
Sucilathangam G, Velvizhi G, Sitharam R, Poongodi S Medical Science
Dr Sanjeev Kansotiya, Dr Rajendra Prasad, Dr Ramesh Chandra Banshiwal Medical Science
Dr. Bhanu R. Desai, Dr. Rashmi Thanvi, Dr. Krina D. Patel Medical Science
Adrian Molnar, Mada Olimpiu Razvan Medical Science
Dr. Jayant Patharkar, Dr. B. M. Sattigeri, Dr. Kirtana Shah Medical Science
Dr. Anitha Virgin Kumari, Dr. Manju T Medical Science
TABLE OF CONTENT
Anitha. H C, Dr. Soumya Manjunath Chavan Arts
C. S. Swami, S. K. Alane Botany
Gurudeo T. Parulekar Chemistry
Dr. M. P. Desai Commerce
Arvind Kumar Commerce
Bilas S. Kale, Dr. Chandrasekhar N. Chobe Commerce
Harish. N, Dr. Vilas M. Kadrolkar Economics
Dr. Mrs. , Parveen Rani Education
Dhirendra Kumar Verma Engineering
Bhism Narayan Physics