Volume : VI, Issue : VII, July - 2017

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. J. Anaiappan, Dr. Deivasigamani Kuberan Community Medicine
Dr. Sneharani H. Chandak, Dr. Bharti K. Patel, Dr. Neela V. Bhuptani Dermatology
Dr. Akshaya Shetty, Dr. Jayashree Bhale General Surgery
Dr. Anoop Kumar Singh, Dr. Ankita Singh General Surgery
Prof R. Lakshmana Kumar, Dr. M. Senthil Kumar General Surgery
Dr Abhiman Singh Medical Science
Dr Abhiman Singh Medical Science
Dr Abhiman Singh Medical Science
Palash Das, Alok Kumar Moulik, Kumaresh Chandra Sarkar Medicine
B. P. Wadekar, Dharmadhikari S. M. Microbiology
TABLE OF CONTENT
Dr. Gautam Sen Commerce
Mrs. J. Premarani, Dr. N. Subramanian Education
Anjana. P, Prof. S. Kavitha Engineering
Mr. G. Sankar, Dr. P. Anbarasu, B. Saravanaperumal, S. Chandramohan, Dr. T. Sivakumar, Dr. R. Mahendran Engineering
Vinu B K, C Periasami , Rahul I R C Engineering
Suraj Bhan , Vaibhav Vashishtha, Ram Ashish Verma, Jai Kumar Gautam Engineering
Silpa B Krishna K, C Periasami Engineering
Dr. Pramod Singh Surgery
Savadogo Mamoudou, Traor Eacute Mamadou, Sondo K Apoline Urology
Shamsukha Dheeraj, Patil Ajinkya, Joshi Nitin Urology