Volume : VI, Issue : VII, July - 2017

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Arun Sharma, Dr. Mahesh Kumar Sharma, Mr. Rupinder Singh Anatomy
Ashutosh Jaiswal, Dharamsing Pawar, Pankaj Bhople Anesthesiology
Dr. Chintamani Ashok, Dr. R. Sadgunachary General Surgery
Dr. G. Gayathri, Dr. T. J. Prasanna Kumar General Surgery
Dr. Anoop Kumar Singh, Dr. Ankita Singh General Surgery
Prof R. Lakshmana Kumar, Dr. M. Senthil Kumar General Surgery
Dr. N. Ashakiran, Dr. K. Alam Medical Science
Dr. Gummadi Vandana Ushasri, Dr. Kaki Sujatha, Dr. R. Raghupathi, Kiran Kathi Medical Science
B. P. Wadekar, Dharmadhikari S. M. Microbiology
Sudip Haldar, Ipseet Mishra, Subrata Kumar Sahu, Arnab Gupta Oncology
TABLE OF CONTENT
Mr. R. Ramesh, Dr. V. Kasirajan Education
Dr. Pramod Joshi Education
Suraj Bhan , Vaibhav Vashishtha, Ram Ashish Verma, Jai Kumar Gautam Engineering
Aysha P A Engineering
Silpac, Anju Pm Engineering
Dhirendra Kumar Verma, Shivam Singh Tomar, Jainesh Singh, Dr. D. R. Tiwari, Engineering
Ejiogu C. C, Onyeocha I. O, Okwujiako I. A, Opara K. D, Ndubuisi E. C Engineering
Pushpa Vishnoi Hindi
Dr. Navjyot Raval Management
Pranali . V. Gaikwad, Dr. Shyam . D. Ganvir Physiotherapy