Volume : II, Issue : VI, June - 2013

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Aejaz Baba, Aleem Jan, Altaf Shera Medical Science
Dr. Mayank D. Javia, Dr. Mital M. Patel, Dr. Dharti M. Kubavat, Dr. Daksha Dixit, Dr. T. C. Singel Medical Science
Dr. Mital M. Patel, Dr. Mayank D. Javia, Dr. Daksha Dixit, Dr. Dharti M. Kubavat, Dr. T. C. Singel Medical Science
Mandakini Patel, Zarana B. Dhandha, Sonal L. Italiya, Mitesh B. Shah, Kumarbhargav R. Kaptan, Benazeer M. Mansuri Medical Science
Dr Neha Gupta Medical Science
Dr. Vidyasagar, Dr. Ayan Ghosh, Dr. Deblina Ghosh, Dr. Pradip Kumar Mohanta, Dr. Shrayan Pal, Dr. Ranabir Pal Medical Science
R. S Bharatwaj, K. Vijaya, P. Rajaram Medical Science
Hemashenpagam. N, Laligrowther, Murgalatha. N, Vasantharaj. S, Sathiyavimal. S Microbiology
Vijay K. Patil, Jineetkumar B. Gawad Pharma
TABLE OF CONTENT     
P Archana, M Jagan Mohan Reddy Agriculture
Sharmin Khan, Anwar Hussain Architecture
Kaustav Chakraborty Arts
T. Selvakkumar, Dr. N. Seraman Arts
Jitendriya Panigrahi, Vaishali D Rana, Illa C Patel Biotechnology
M. Easuraja Chemistry
Dr. V. Elango, Dr. R. Arivudai Namb, Dr. D. Sukumar Chemistry
V. Lilly Commerce
Gurcharn Singh, Dr. Rashmi Sharma, Dr. Rajni Sharma Commerce
Mrs. B. Sudha Commerce