Volume : III, Issue : VI, June - 2014

Feedback
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT
Naorem Mohendro Singh, Nongmaithem Rajen Singh Chemistry
Naorem Mohendro Singh, Nongmaithem Rajen Singh Chemistry
Thakkar Manojkumar Kanaiyalal, Bhojwani Vina Rameshkumar Commerce
Dr R Sarvamangala, Deepika T Commerce
T. Ranjith Kumar, Dr. R. Selvaraju Education
Arpita V Patel Engineering
Gulfiya Zh. Kuchumova, Anar Kh. Baizhanova Management
Abhipsa Vagadia Management
Geetika Jaggi Management
Dr. Upasana Das, Dr. Asaranti Kar, Dr. Tithi Parija, Dr. N. C. Parija, Dr. Lity Mohanty, Dr. Niranjan Rout, Dr. Jayasree Rath, Dr. Siva Saumendra Sahoo, Management