Volume : V, Issue : VI, June - 2016

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Biljana Ilkovska, Bisera Kotevska, Georgi Trifunov, Branimir Kanazirev Medical Science
Dr. Abhay B Mudey, Dr. Manish A Prasad, Dr. Smrutiranjan Nayak, Dr. Deepti Chandrakar Medical Science
Halmandge, S. C, Upendra, H. A, Ramesh, P. T, Vivek R. Kasaralikar Veterinary Science
Vineet Mahajan, S. K. Verma, R. A. S. Kushwaha Medical Science
Dr Punit Yadav, Dr Alok Kulshrestha Medical Science
Dr Arindam Chatterjee, Dr Punit Yadav, Dr Swati Varshney, Dr Sunil Basukala, Dr Sipi Verma Medical Science
Dr Arindam Chatterjee, Dr Punit Yadav, Dr Swati Varshney, Dr Sania S Hasnain Medical Science
Dr. Divyesh Vernwal, Dr. D. K. Sharma, Dr. C. S. Sushil Medical Science
Dr. Mayank Shukla, Dr Amrta Tiwari, Dr Anupama Srivastava, Dr. Geeta Sharma Medical Science
Mrs. Shibi Sunny, Sr. Sajeena S. D Medical Science
TABLE OF CONTENT     
Adarsha M. N, Dr. A. Mohanram Law
Pravasini Behera, Anita Mohanty, Dharitri Patra, Dibya Sundar Kar Agricultural Science
Bebeley Samuel Joseph Sport Science
Bidisha Kantha English literature
Chandan Sarkar, Sumanbej, Nimai Chandra Saha Biology
Dr. Abhinica Sahu Management
Dr. Anil Kumar Singh Law
Dr. R. K. Patel, Prof. Mamuni Shah Commerce
Mr. Thamotharan. A, Dr G. Prabhakaran Management
Nupur Srivastava Fine arts