Volume : V, Issue : VI, June - 2016

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. P S Sreejith, Dr. V. S. Kirankumar Medical Science
Dr Sandhya Kothari, Dr Nupur Kothari, Dr Nilesh Agrawal Medical Science
N. J Muthukumar, Dr. K. Manickavasakam, V. Banumathi Medical Science
Dr. G. Parthasaradhi Reddy, Dr. T. Vijaya Kumari, Dr. S. Venkata Ramana Medical Science
Rehman S, Sharma R K, Lata S, Jindal M, Gupta A K, Suman A, Chauhan D S, Malik P Medical Science
Dr. Ramesh Prasad Medical Science
Suresh K, Pattarayan R, Banumathi V Medical Science
Maya Sanjeev Indurkar, Pallavi S. Bhailume Medical Science
Dr Rajbarinder Singh, Dr Rajat Rohan, Dr. A. B. Majumdar Medical Science
Dr. Arpita Acharya Medical Science
TABLE OF CONTENT
Anantha Krishnan Arts
Chandra B. Maurya, Sarika Chhabria Talreja Chemistry
Dr. A. Kannan, T. Jeyanthi Economics
Dr. Paras Jain Engineering
Dr. Nivedita Kumari English
Dr P V Nayak Home Science
Dr. Abhinica Sahu Management
Prof. Santosh Y Mahajan Management
Guruprasad. T. S, Thirusemmal. V, Dr. N. Panchanathan Management
Dr. M. Surya Kumar Management