Volume : V, Issue : VI, June - 2016

Feedback
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Balbir Singh Pachar, Sanjay Beniwal, Geeta, Pintoo Nahata Medical Science
Biljana Ilkovska, Bisera Kotevska, Georgi Trifunov, Branimir Kanazirev Medical Science
Dr. Abhay B Mudey, Dr. Manish A Prasad, Dr. Smrutiranjan Nayak, Dr. Deepti Chandrakar Medical Science
Vineet Mahajan, S. K. Verma, R. A. S. Kushwaha Medical Science
Dr Punit Yadav, Dr Alok Kulshrestha Medical Science
Dr Arindam Chatterjee, Dr Punit Yadav, Dr Swati Varshney, Dr Sania S Hasnain Medical Science
Bandana Kumari, Uday Kumar, Anand Saran, Rekha Kumari, J. R. Keshari, Indu Prasad Medical Science
Chauhan D. S. , Lata S. , Sharma R. K. , Jindal M. , Gupta A. K. , Suman A. , Rehman S. , Malik P. Medical Science
Sanjay B. Sonawale Medical Science
Arsh Gupta, Deepa Rani Medical Science
TABLE OF CONTENT
Dharmendra Singh, Dr. Vivek Kumar Sigh Education
Dr. Neeraj Kumar Singh, Maira Singh MANAGEMENT
Halmandge, S. C, Upendra, H. A, Ramesh, P. T, Vivek R. Kasaralikar Veterinary Science
Dr. R. K. Patel, Prof. Mamuni Shah Commerce
Mr. Thamotharan. A, Dr G. Prabhakaran Management
Manoj Debnath, Sheuli Ray Geography
Raj Bala, Dr. Surender Singh Rana Education
V. Premkumar, M. R. Rajan, R. Ramesh Biological Science
Rohit Verma Engineering
Shiny. P, Dr. N. Junior Sundresh Surgery