Volume : II, Issue : III, March - 2013

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Sarah Afaq Biochemistry
K. Makwana, R. Dhamecha, N. Pandya Pharma
TABLE OF CONTENT
Dr. Srinivasa Rao Chilumuri Commerce
Shivani Rathore, Ghanshyam Rathore, Anil Khandekar Engineering
Puja Gupta, Pramod Kumar Jain, D. S. Ajnar, Ranjeet Kumar Sahu Engineering
Mr. Aniket N. Kale, Mr. Balasaheb Patil, Mr. Ajinkya Jamkar, Prof. G. Gandhi Engineering
Prof. Suresh Batni, M. L. Jain, Dr D. R. Pangavhane Engineering
Rajdeep B. Gohil, Deepak R. Chowdhary Engineering
Snehal V. Patil , Kedar U Poudwal, Trupti P. Kawale, Hassan Tarana, Shaikhazharul Engineering
N. Rajaveni, Dr. M. Ramasamy Management
Shruti Sharma Management
M. Ramesh Prabhu, K. Sudalaimuthu, S. Rajendran Physics