Volume : III, Issue : III, March - 2014

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
S. S. Walvekar, J. G. Ambekar, B. S. Aski, B. B. Devaranavdgi Biochemistry
B. L. Chaudhary, Rakesh Kumar Mukhia, Rakesh Pd Sah Microbiology
TABLE OF CONTENT
Parag P. Parmar Commerce
Dr. Rajashri S. Gudaganavar, Dr. Nagaraj V. Gudaganavar Economics
A. Pallob Baidya, B. Prof. Siladitya Sen Engineering
Harshesh Purohit Law
Surender Kumar, Vikas Thakran Management
Bhagirath D. Gondaliya Management
Dr. S. K. Jha Management
Urvashi J. Devmurari Management
Jay Chavda Management
Dr. A. Nellai Murugan, Miss . M. Taj Nisha Mathematics