Volume : VI, Issue : III, March - 2017

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Prof. Dr. Deshpande Sadanand V. , Prof. Dr. Deshpande Manjiri S. , Dr. Baheti Seema S. Ayurveda
Dr. J. Anaiappan, Dr. Deivasigamani Kuberan Community Medicine
Dr. V. Subhashini, Dr. B. Sekar, Dr. Maya Ramesh, Dr. C. Ayyadurai, Dr. B. S. Saravanan Dental Science
Dr Harshal Rajekar, Dr Yash Shrivastava, Dr Anshul Batalia General Surgery
Dr. Madhu Bindu, Dr. B. Sarada, Dr. Tulasi, Dr. Chandana Sruthi Gynaecology
Dr. S. Shobha, Dr. Padmavathy Gynaecology
Dr Krishna Priyamabada, Dr Amrit Pattojoshi, Dr. Ajay Kumar Bakhla Gynaecology
Dr. Shahil Patel Medicine
S. Sathish Babu, Dr Arun A, Dr Shyam Sudharsan, Dr Prashant V Solanke Radiology
Dr Amit Shankhwar, Dr Yogita Dixit Radiology
TABLE OF CONTENT
Dr. D. Ashok Kumar, S. Murugan Computer Science
P. Manivannan Economics
Rebecca S. Andrade, Miguel Iglesias Engineering
Dr. T. Srinivas, Dr. V. Tulasi Das Management
Dr. Amer Hani Al Acirc Euro Ldquo Kassem, Dr. Abdallah Imhammed Altarawneh, Nizar M. Alsharari Management
R. Anbuselvi, S. Jamuna Rani Mathematics
Bidhan Ch. Das, Deba Kr. Saikia Pathology
Dr Indrajit Das, Dr Rosy Khandelia, Dr Rupjyoti Gogoi Pathology
Dr R. K. Bishnoi, Dr Rakeshjora, Dr Pramod Sharma, Dr Jitendra Kumar Jain Pediatrics
Laxmi . R. Bidralli Social Science