Volume : V, Issue : V, May - 2016

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Mohit Dhingra, Vandana Kumar Dhingra Medical Science
Dr. Hitesh Patel, Dr. Hemali Chande Medical Science
Dr Anjali Rani, Dr Varsha Hl, Dr Shikha Sahaya Medical Science
Dr. S. Ranjan Bajpai Medical Science
Nisha Rani Agrawal, Shikha Sahay, Anjali Rani, Varsha Hl Medical Science
Dr Sachin Daigavane, Dr Neha Chandak Medical Science
Mrs. Monali J. Dave, Mr. Ravindra H. N. Medical Science
Siddhartha Sankar Dash, Partha Sarathi Bera, Kausik Chatterjee, Sabyasachi Ray, Baladev Das, Apan Choudhury, Sanjay Kumar Kundu Medical Science
Dr Kishor Ingole, Dr Suwarna Pawar, Dr N. K. Shaikh, Dr Rebecca Lalngaihzuali. Microbiology
Mrs. Susan Rowe, Mr. Suresh. V. Nursing
TABLE OF CONTENT
Dr. M. N. Periasamy, A. Narmatha. , E. Ananthi Commerce
Dr. Kumudani Mangal Economics
Yomi Karthik R, Ravi Teja Pavuluri, Jasmin Pemeena Priyadarsini M Engineering
Anupama. A English
Dr. Rajesh Bagga, Ms. Jaspinder Kaur Management
Mr. Sai Kalyan Kumar Sarvepalli, Dr. N. R. Mohan Prakash Management
Dr. Trilochan Sharma, Dr. Kanupriya Management
Mr. P. Vijay, Dr. V. Shanthaamani Management
Dr. Vidya Hattangadi Management
Anand Kanapet Social Science