Volume : V, Issue : V, May - 2016

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. B. Rajkumar, Dr. Aniket Kumar, Dr. Shweta Tekriwal, Dr. Vishesh Gupta, Dr. Akanksha Bhatt Medical Science
C. Jaiswal, S. Saunik, M. Phadke, P. Menon, R. Nair, A. Patil, S. Chavan, V. Jain Medical Science
Dr. Dharmraj Meena Medical Science
Dr. Girish Joshi, Dr. Sharmada R Nerlekar, Dr. Deepak Khedekar Anatomy
Dr. P Ravi Chandra Varma, Dr. Swarna Latha . G, Medical Science
Dr. Prashila P Shende, Dr. Sangeeta M Gawali Medical Science
Dr. D. H. Gopalan, Mrs. M. Vani, Dr. V. Vijayaraghavan Anatomy
Dr. Vepa Meenakshi, Dr T. Jyothirmayi, Dr. T. Vanisri, Dr. S. Lakshmi Medical Science
Kathulapali Krishna, Varun Kumar B. , Ram Prasad E. , Soudararajan P. Medical Science
Wafer M. Saleh, Ihsan H. Al Timimi Veterinary Science
TABLE OF CONTENT     
Arun Kohli MANAGEMENT
Bebeley Samuel Joseph Sport Science
Dr. Ajazul Haque, Dr. Vijay. N. Pawar, Md. Aslam Perwaiz, Haque Tabaene Physics
Dr. Chitta Ranjan Pal Commerce
Dr. Jaya Shrivastava Sociology
Dr. Vidya Hattangadi Management
Manish Sirhindi, N. S. Johal Botany
Kunal V. Raipurkar, Prof. Anil V. Deorankar Engineering
Mrs. Pallavi Sameer Talekar, Dr. Anna Fernandes Education
Dr. G. Thangapandi, K. Gobinath Commerce