Volume : VI, Issue : V, May - 2017

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr Jitesh Kumar, Dr Kumari Kanak Lata, Dr Sweta, Dr B. K. Prasad, Dr V. K. Gupta Anaesthesiology
Soumya Khanna, Anand Mishra, Sk Pandey Anatomy
Dr. Arpita Saxena, Dr. Monigopa Das Biochemistry
Dr. S. Vaishali, Dr. S. P. Rao, Dr. C. Rachana, Dr. R. K. Kalpana Ent
Dr. Senthil Kumaran M, Dr. Abilash Srinivasamurthy, Dr. Vinod Ashok Chaudhari, Dr. Abhishek Forensic Science
Dr. Shailesh Kumar, Dr. Deepak Mishra Forensic Science
Neeharika Singh Medical Science
Annada Sankar Mohes, Kausik Chatterjee, Keya Pradhan, Siddhartha Sankar Dash, L Nilachandra Singh, Akoijam Joy Singh Medicine
Dr. N. Bharathi Santhose, Mr. Rajiv Sathianarayanan Menon Microbiology
Ms. Sonia Behera Nursing
TABLE OF CONTENT
Mrs. R. Hemalatha, Dr. K. Muthuraj Commerce
Dr. Jayasree P. G. , Silgy E. G. Education
Azis Setyagama Law
Tina Sachdeva, Dr. Deepti Maheshwari, Dr. Anisha Satsangi Management
Akshay Patidar Management
Mrs. A. Jagadhambal Management
K. P Najeemudeen, Dr. N. Panchanatham Management
Davone Duangdany, Xiaoyuan Xu, Wenbing Yao Pharmacology
A. Priya Latha, G. Shanthi Physics
Ms. Archana Gamit Sanskrit