Volume : VI, Issue : V, May - 2017

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. K. Sunitha, Dr. M. Radha, Sweetlin Subathra. M Medical Science
Dipin S, Jayesh Kumar Medicine
Dr. Sugeeth. M. T, Dr. Kamalasanan. C. G, Dr. Udayabhaskaran. V Medical Science
Dr. Rahul Kumar, Dr. Pankaj Hans Medicine
Mallikarjun Nagur, T. M. Pramod Kumar, S. B. Puranik Pharmacy
Dr. M. K. Maheshwari, Dr. Loveneet Dogra, Dr. Krishan Murty, Dr. Ritin Malik General Surgery
Dr. Hirendra Birua, Dr. Prince Raj, Dr. Vikash K Prasad Urology
Manjushree Nayak, Rajendra Kumar Panda, Dharmapada Das Mohapatra, Braja Kishore Das Pathology
Dr. Arpita Saxena, Dr. Monigopa Das Biochemistry
Dr Sowmiya, Dr S Suganthi Medical Science
TABLE OF CONTENT
Dr. K. Sunitha, Dr. M. Radha, Sweetlin Subathra. M Medical Science
Dipin S, Jayesh Kumar Medicine
Dr. Sugeeth. M. T, Dr. Kamalasanan. C. G, Dr. Udayabhaskaran. V Medical Science
Dr. Rahul Kumar, Dr. Pankaj Hans Medicine
Mallikarjun Nagur, T. M. Pramod Kumar, S. B. Puranik Pharmacy
Dr. M. K. Maheshwari, Dr. Loveneet Dogra, Dr. Krishan Murty, Dr. Ritin Malik General Surgery
Dr. Hirendra Birua, Dr. Prince Raj, Dr. Vikash K Prasad Urology
Manjushree Nayak, Rajendra Kumar Panda, Dharmapada Das Mohapatra, Braja Kishore Das Pathology
Dr. Arpita Saxena, Dr. Monigopa Das Biochemistry
Dr Sowmiya, Dr S Suganthi Medical Science