Volume : VI, Issue : V, May - 2017

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. K. Sunitha, Dr. M. Radha, Sweetlin Subathra. M Medical Science
Dipin S, Jayesh Kumar Medicine
Dr. Sugeeth. M. T, Dr. Kamalasanan. C. G, Dr. Udayabhaskaran. V Medical Science
Dr. Rahul Kumar, Dr. Pankaj Hans Medicine
Mallikarjun Nagur, T. M. Pramod Kumar, S. B. Puranik Pharmacy
Dr. M. K. Maheshwari, Dr. Loveneet Dogra, Dr. Krishan Murty, Dr. Ritin Malik General Surgery
Dr. Hirendra Birua, Dr. Prince Raj, Dr. Vikash K Prasad Urology
Greeshma T M, Syed Fazal Mahamood, S. Padmanabha Anaesthesiology
Manjushree Nayak, Rajendra Kumar Panda, Dharmapada Das Mohapatra, Braja Kishore Das Pathology
Dr. Arpita Saxena, Dr. Monigopa Das Biochemistry
TABLE OF CONTENT     
Priyada Sudhakaran, Dr. G Senthilkumar Management
S. M. Shariq Abbas, Dr. Vinay Kant Management
Dr. K. Chandrasekar, A. Anitha Management
Legha Veena, Singh Rajendra, Jaroli Dp Environmental Science
Madhuri Vishwanath Brahmane English
Millicent Serena A, Dr. D. Ramkumar MANAGEMENT
Mrs. G. Arunmozhi, Dr. P. Natarajan Commerce
Pranjali Shinde, Shelly Gupta Engineering
Manish Phalke, Dr. Avinash Desai Commerce
Sarika Chhabria Talreja Chemistry