Volume : II, Issue : XI, November - 2013

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Alexandrina Muntean, Marioara Moldovan Medical Science
Ciobotaru Marian Daniel, Luca Mariana, Cobzaru Roxana Gabriela Medical Science
Dr. Pallav Agrawal, Dr. Juhi Singhal, Dr. Vibhu Shankar Parashar, Dr. Vijay Anand, Dr. Varun Agrawal Medical Science
Suresh Sukumar, Dr. Rajagopal K. V, Dr. Sabu K M, Rahul P Kotian , Sahana Kotian Medical Science
Dr Shally Magon, Dr Pushpendra Magon Medical Science
Yesim Salik Sengul Medical Science
Vishal Patil, Sushma Sonavane, Avinash De Sousa, Amresh Shrivastava Medical Science
Sagar Karia, Nahid Dave, Nilesh Shah, Sushma Sonavane, Avinash De Sousa Medical Science
Nahid Dave, Austin Fernandes, Amol Kelkar, Nilesh Shah, Avinash De Sousa, Amresh Shrivastava Medical Science
Sucilathangam G, Anna T, Velvizhi G Medical Science
TABLE OF CONTENT     
Murat Dal, Ali D. Ocal Anthropology
Dr. Rajyora M. L. Arts
B. Ravi Kumar, M. Lakshmi Prasad, D. Srinivasa Rao, K. R. S. Sambasiva Rao Biotechnology
K. Gandhi, Dr. N. Udayakumari Commerce
Mr. P. B Reddy, Mrs. Shalini. Chennamaraju, Dr Morusu Siva Sankar Commerce
Mr. Lokesha, Dr. Ishwara. P, Mrs. Vishal Samartha Commerce
P. Srinivasa Rao, K. Priyadarsini, Prof. N. Vijaya Ratnam Commerce
Manpreet Kaur Commerce
Dr. M. V. Raghavalu Economics
Vasu Jalari, Dr. M. Devarajulu Economics