Volume : V, Issue : XI, November - 2016

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Harish Gautam Pilli, Dr. Kampa Venkata Mahesh Kumar Anaesthesiology
Dr. Gayatri Tadwalkar, Dr. Amol Pingle, Dr. Akshay Bahe, Dr. Tushar Patil Anaesthesiology
Dr Suboohi Mustafa Ayurveda
Dr. G. Kamalinviji, Dr. K. Rajkumar General Surgery
Dr. Swati Gupta, Dr. Venkatraman Sreenivasan, Dr. Sumit Goel Medicine
Das Palash, Haldar Anima, Sinha Nirmalya, Baur Baijayanti, Sahu B, Yasmin Samima Medicine
Anish Philip, K. G. Sajeeth Kumar Medicine
Karthiga L, Kalpana Devi V, Ananthi B, Sopia Abigail R, Kalavathy Victor Microbiology
Vijay K Sharma, Santosh Kumar, Sagarika Patyal Ophthalmology
Dr. Sibhithran Rajakumar, Dr. Ramesh Kumar Rudrappa Radiology
TABLE OF CONTENT
B. Rajeshkanna, Dr. M. Inbalakshmi Commerce
R. Manju Commerce
Dr. Sanat Kr. Ghosh Education
Dr. R. Hariharan Education
Rakesh Kumar Education
Vidya Dahake, Nitesh Malewar Engineering
Mr Kanchan V Patil, Prof. Dr. A. W. Dhawale Engineering
Avni Patel, Dr. Satendra Kumar Management
S. Bharathram Physical Education
Alejandro Cesar A. Luna Bernal Psychology