Volume : VI, Issue : XI, November - 2017

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Chandra Sekhar Mohapatra Pathology
Dr. Bency K. Thomas, Dr. Mathanraj S Medicine
Dr. G. Balaji, Dr. P. Anuradha Surgery
Dr. Jyochnamayi Panda, Dr. Sarika Avasthi, Dr. Asima Das Gynaecology
Shubhangi Yadav Anatomy
Sunakshi Sharma, Dr. N. K. Multani Physiotherapy
Suganthy R Rajakumari, Thirumalai Nambi. T Dermatology
Dr. Shirin Bashir Attar, Dr. Dhangauri Shenvi Physiology
Anjana Rani, Kesavankutty Nayar, Revikumar K G, Veena R Psychiatry
Khaire Prabha B, Dahyalkar Amol A, Sonawane R Paediatrics
TABLE OF CONTENT     
Sandeep N, Dr. H. M. Chandrashekar Management
Dr. P. Kannan, Midhuna. S Commerce
Mr. M. Mahesh Kumar, Jincy. K. B Commerce
Dr. I. John Parthiban Physical Education
Mastan Bijalikhan, Dr. A. Maaboojan Physical Education
Mr. A. Manikandan, Dr. R. Selvaraju Education
Ch. B. V. L. Sudheer, Prof. Dar Subrahmanyam Management
Ch. B. V. L. Sudheer, Prof. Dar Subrahmanyam Management
S. Vajeeha Bhanu, Dr. Anuradha. K Social Work
T. Anisha Kumari, Dr A. Veliappan Education