Volume : VI, Issue : XI, November - 2017

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Shubhangi Yadav Anatomy
Madarkar B S, Bandyopadhyay T, Saili A, Kumar A, Dubey B Neonatology
Dr. Chandra Sekhar Mohapatra Pathology
Dr. Amit H. Agravat, Dr. Gauravi A. Dhruva, Dr. Abhishek R. Godhani Pathology
Mrs. Balamani V K Pulmonary Medicine
Dr Prabhodini, Dr Ashutosh Chitnis Radiodiagnosis
Jevin Patel, Nilesh Ingale, Madan Manmohan, Bhavin Patel Radiology
Dr. Apoorva Kulkarni Surgery
Dr. G. Kamalin Viji, Dr. K. Rajendran Surgery
Anjali Bm Bakshi, Tushita Thakur, Izharul Hasan, Vinod Kumar Shahi Unani Medicine
TABLE OF CONTENT
Yogita Yadav Chemistry
Dr. P. Kannan, Midhuna. S Commerce
Dr. N. Kannan, A. Arockiyaraj Economics
Mrs. V. Kanimozhi, Dr. N. Kannan Economics
Dr. G. Sandhya Rani Education
Dr Gurpreet Singh, Dr Iti Gupta Endodontics
Derya Sahin, Hatice Ceylan Health Science
Samrat Bharadwaj Marketing
R. Vishalashi Physics
Vootukuri Nagaraju Political Science