Volume : VI, Issue : XI, November - 2017

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Rinini Dastidar. Dr. Tanmoy Chattophadhyay, Miss Tirna Halder Biochemistry
Dr. Marukala. Narendar Reddy, Dr. Sainath Dinapadu, Dr. Manasayarlagadda, Dr. Rakesh Chukka Dental Science
Dr Alok Kulsrestha, Dr Dk Sreevastava Medical Science
Dr. Semridhi Malik, Dr. Yogesh Kaurani Medical Science
Sukru Colak, Savas Bayrak, Ekrem Cakar, Ayhan Guneyi, Bunyamin Gurbulak, Hasan Bektas Medical Science
Dr. Nitoi Luciana Carmen, Dr. Matasariu Albu Roxana Daniela, Dr. Veronica Mocanu Medical Science
Dr Gajanan Yelme, Dr Sainath Pattewar Paediatrics
Dr. Chandra Sekhar Mohapatra Pathology
Dr. Mahesh Rathore, Dr Soniya Saxena, Dr. Nishant Srivastava, Dr Lokendra Dave Pulmonary Medicine
Dr Prabhodini, Dr Ashutosh Chitnis Radiodiagnosis
TABLE OF CONTENT
Moira Singh, Amandeep Kaur Hundal Commerce
Dr. Ranjna Neelima Kachhap Economics
Dr G Radha, Dr Bobby Joseph, Dr Jaykumar L Education
Kirankumar B, Dr. N S Prasantha Kumar English
Kulkarni C. P. Environmental Science
Verma Kusum, Sharma Asha, Menghani Rekha, Verma Asha Gynecology
Dr Col O. P. Singh, Dr Col K. K. Kaul Gynecology
Ch. B. V. L. Sudheer, Prof. Dar Subrahmanyam Management
Dr Reshmi. V. P, Dr Vinod. K. Nair Obstetrics And Gynaecology
Kritika Joshi, Vallari T. Kukreti, P. D. Bhatt Psychology