Volume : I, Issue : X, October - 2012

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Akash Yadav Forensic Science
Dr. N. Manimozhian, Dr. A. Meriton Stanly Medical Science
TABLE OF CONTENT     
Prof. Dr D. M. Parmar, Prof. Dr. Kishor V. Bhesaniya Accountancy
Pavan M Bhatt, Ashish Nayyar Architecture
S. M. Noman Tariq, Khan Amadur Rahman Architecture
Avinash V. S. , Dr. Shankar. P. Hosmani Biotechnology
Neha Shrivastava, J. K. Jain Chemistry
Dr. Swapan Kumar Roy Commerce
Dr. Manisha. M. Barad Commerce
Ms. Linda Mary Simon Commerce
Dr N. Kalyanaraman, M. Senthil Mathi Commerce
Prof. Dr. Jayesh M. Patel Computer Science