Volume : V, Issue : X, October - 2016

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr Anjali Bhoyar, Dr Manisha Tijare Dental Science
Dr. Medha Mathur, Dr. Navgeet Mathur Medical Science
Begona Diaz De La Noval Medical Science
Dr Hebbulse Shivalingaiah Prakash, Dr Ghat Vedamurthy Ravikumar, Dr Suyash Bajoria Medical Science
Dr Pradkhshana Vijay, Dr Ishank Singhal Medical Science
Dr Tamasi Mukherji, Dr Mayur Bahan Mukherji, Swagnik Roy Medical Science
Dr. Ramkesh Meena Medical Science
Ms Ani Jacob M, Mrs Sonia D Rsquo Souza, Mrs Irene T R Alvares Medical Science
Ms. Susan Rachel Raju, Mrs. Shwetha Rashmi, Brigit A. P Sr. Deepa Peter Medical Science
Ayush Kumar Singh, Manish Devidas Chatte, Hitesh Mangukiya, Ujwal Ramteke Medical Science
TABLE OF CONTENT
Dr. K. M. Kumaraguru Arts
Sujit Kumar Mandal, Ambarish Mukherjee Botany
Milan B. Undavia Commerce
Mrs. S. Sangeetha, P. Sri Padma Abirami Commerce
Piyush Kumar Gupta, Abhishek Kamboj Engineering
Prof. Vaibhavi Krunal Shah Management
Nandita Chakrabarty, Dr. Sudha A. Social Science
Dr. Pankaj Kumar, Dr. Shikha Sharma Veterinary Science
Prashant Kumar, Ragini Mishra, Dhrub Kumar Singh Zoology
Suruchi Singh Zoology