Volume : VIII, Issue : X, October - 2019

Feedback
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Chandrasekhar Behera, Sucheta Pattanaik, Deba Behera, Manjubala Acharya, Purna Chandra Debata Anaesthesiology
Dr. Aju Joy, Dr. Rajesh Gore, Dr. Ishan R. Gadekar Anaesthesiology
Dr. Anitha. V. , Dr. Antoine Berty Gastroenterology
Dr. Jata Shanker Verma, Dr. Jay Vardhan, Dr. Anu Jain, Dr. Anuj Kushwaha Ophthalmology
Dr. Jananii, Prof. Dr. Anuradha, Dr. Aandal Obstetrics & Gynecology
Dr. Ketan Khatri, Dr. Gajanan Kathar Orthopaedics
Rachid Abi, Hicham Elannaz, Yassine Khayar, Yousra Elkhayat, Moahmed Bahadi, Safae Elkochri, Mohammed Reda Tagajdid, Idriss Lahlou Amine Gastroenterology
Daniel Benharroch, Yael Tsenter, Yarden Kezerle, Karen Nalbandyan Pathology
Lida Sahakyan, Seyran Kocharyan, Shushanik Manukyan, Narine Sahakyan Pedagogical Science
Putri Aini Daulay, Johny Marpaung, Dudy Aldiansyah Obstetrics & Gynaecology
TABLE OF CONTENT
Dharmendra Singh, Dr. Vivek Kumar Sigh Education
Dr. Neeraj Kumar Singh, Maira Singh MANAGEMENT
Shiny. P, Dr. N. Junior Sundresh Surgery
Razi Ahmad, Sana Rehman, Faran Naim, Mohammad Asad Pharmacology
Dr. Amit Kumar, Dr. Naresh Jyoti, Dr. Rashmi Physiology
Mallikarjun Nagur, T. M. Pramod Kumar, S. B. Puranik Pharmacy
Dr Keshav Jee, Dr Mary Pushpa Bara, Dr. Ajay Kumar Bakhla Psychiatry
Dr. S. Vasanthi Commerce
Prof. Dr. Bharat J. Acharya Commerce
Dr K. Sharmila Devi, Dr. Usha Rani . S, S. Padmanaban, Dr. Sindhu S Gynecology