Volume : V, Issue : IX, September - 2016

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Vikas Warikoo, Dr. Abhishek Jain, Dr. Ramesh Kumar Medical Science
Dr. Mahipal Singh Shekhawat, Dr. Rohin Bhatia, Dr. Anshu Sharma, Dr. Rishab Soni, Dr. Himanshu Khichar Medical Science
Dr. K. Vani, Dr. G. Kuppulakshmi Medical Science
Dr Dhara Sharma, Dr Setoo Jain Medical Science
Ghafil, M. J. , Al Acirc Euro Ldquo Hamedawi, T. M. Medical Science
Rohit Bhagat, Gunjan Gulati Medical Science
Veena Gupta, Shweta Patel, Amita Yadav Medical Science
Dr. Paras Jain Medical Science
Dr . I. S. S. V. Prasada Murthy Raju, Dr. Vinayasekhar, Dr. Thrilok Chander, Dr. Pavithra Vadthya Medical Science
Monica Lamba, Dr. Aditya Sinha, Dr. Jithendra K. D. , Dr. Shailinder Singh Chauhan Medical Science
TABLE OF CONTENT
Aditi, Singh Rajendra, Yadavyogita Chemistry
M. Vanishree Commerce
Karthikeyan. B Commerce
Sandhya Sayantini Mohanty, Nilakantha Dash, S. P. Nanda, R. K. Dey Computer Science
Surabhi Srivastava, Dr. Azkiya Waris Education
Geeta Kandpal, Dr. Narendra Kumar Education
Mr. Shivam. N. Shah, Dr. Dhaval Maheta Management
Dr. B. Sudheshna, Dr. K. Padampriya Management
Dr. Anjali Gokhru Management
Dr. Mohd Habib Social Science