Volume : VI, Issue : IX, September - 2017

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Chitra Singh, Dr. Priyanka Jain, Dr. Avinish Bharadwaj Anesthesiology
Dr. Rupankar Nath, Dr. Deepannita Sutradhar, Dr. Faiza Ahmed Talukdar, Dr. Ismatara Begum Anesthesiology
Ananthi M, Tharini G. K, Suganthy V Dermatology
Dr. Taylan Gun Ent
Abdulrahman Hefdhallah Amer, Dr. N. Haridas Medical Science
Ruhi Varghese, Bhavik P, Faizal R, Surbhi P, Jinal P Nursing
Dr. Manjeet Singh, Dr. Sahil Sarwal, Dr. Gurchetan S. Gill, Dr. Sartaj S. Gill, Dr. Jasneet S. Chawla Orthopaedics
Dr. Rajesh Nataraj. A. P, Dr. Narmadha. R, Dr. Selvam. A Pathology
Ketaki Pawar, Aashish Deshmukh, Meena Vora, Priya Govalkar, Apurva Jawdekar Surgery
Dr P Mohanavel, Dr V Rohit Gopinath, Prof Muthukumaran Jagannathan Surgery
TABLE OF CONTENT
Maximiliano A. Iramain, Silvia Antonia Brandan Chemistry
Dr. R. Anandaraman Commerce
Dr. S. Vasanthi Commerce
Noem Iacute Leiva Villagra, Daniella Vergara Silva Dentistry
Sudip Kumar Ghosh Economics
Dr. Sandeep Kumar Education
Dr. Archana Bhat, Dr Chandra Priyanka General Medicine
R. Divya, Dr. N. Junior Sundresh, R. Govindakumari Management
Pittokopitou Papiri Isabella Management
Dr. A. Arunagiri Urology