Volume : V, Issue : VIII, August - 2016

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Rishu Vidhatri, Dr. A. K. Sinha, Dr. Ratna Choudhary, Dr. Trilochan Singh, Dr. M. A. Ansari, Dr. Alok Kumar Medical Science
Dr. Chetan N. Mhaske Medical Science
Dr. R. G. Anand, Dr. S. Latha Maheswari Medical Science
Dr. Kishwor Bhandari, Dr. Kamil Khan, Mrs Sanju Acharya Medical Science
Dr Priyambada Panda, Mrs Anugya Aparajita Behera, Dr Sitansu Kumar Panda Medical Science
Anila Chacko, Sumita Danda, Vivi M. Srivastava, Gibikote Sridhar Medical Science
Dr. Abilesh Kumar, Dr. Baishampayan Goswami Medical Science
Dr. Ravindra Alurwar, Dr. Mrs Pallavi Alurwar, Dr. Pranay Gandhi Medical Science
Dr. Rizwan Ali A Shivji, Dr. Pranay Gandhi Medical Science
Dr Inayat Panda, Dr Harshad G Argekar Medical Science
TABLE OF CONTENT
A. S. M. Diab, Abdou Saad El Tabl, H. M. Osman Chemistry
Milan B. Undavia Commerce
Dr. Vivek Kochhar, Suman Dhar Commerce
Devendra Singh Shekhawat, Dr. Pravin S. Metkewar Education
Devendra Singh Solanki, Deepak Kohli Engineering
Miss. Aditi Sonawane, Dr. Sachin V Admane Engineering
Subhadeep Sinha, Dr. Pravin Metkewar Management
Dr . R. Kavitha Management
Dr. M. G. Saravanaraj, Sruthi Pillai Management
Dr. R. Anbuselvi, K. S. Araththi Mathematics