Volume : VIII, Issue : II, February - 2019

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Sushil Kumar, Veena Horo Anaesthesiology
Sushil Kumar, Veena Horo Anaesthesiology
Dr. Usha Bafna, Dr. Avinash Barpanda, Dr. Satveer Singh Gurjar Anesthesiology
Lt Col Raghavendra Mh, Maj Devendra Srivastava, Col Manish Mukherjee, Col Ak Shreehari, Col J Philip Dental Science
Dr. Prem Kumar, Dr. Naveen Ravel Oncology
Dr. Prem Kumar Devdoss, Dr. Naveen Ravel Oncology
Shresank Kumar Singh, Yusuf Rizvi Ophthalmology
Manish Ranjan, Kiran Narain Physiology
Bairwa Manish Kumar, Agnihotri S. P, Qureshi Mohammed J. Pulmonary Medicine
Shanmuganandan Krishnan, Neelam Bundel Rheumatology
TABLE OF CONTENT
Greeshma A Commerce
Dr. K. Gunasekran, B. Deepika Education
Tejaswini. P. S, Madhu. K. S, Chandrashekar. V. C, Poornima. B. K Engineering
Priyanka Choudhary, Dr. O. P. Tewari English
Prof. Sanjay B. Khot. English
Ms. Anitha. K, Ms. Amudha. R Home Science
S. Parvin Banu, A. Nirmala Fousta Home Science
Chhavi Deshwal Management
P. David Paul, Dr. M. V. Sudhakaran Social Science
Madhura Mukadam Zoology