Volume : III, Issue : I, January - 2014

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Jitendra V. Kalburge , Dr. Vaishali Kalburge Medical Science
Dr Vijaya. K, Dr Bharatwaj R. S. Medical Science
Dr. Gaurav Modi, Dr. Amit Kakaiya, Dr. Janki Desai, Dr. Hitesh Shah Medical Science
TABLE OF CONTENT
Srinivas. A, V. Sudha Rani, P. Archana Agriculture
Karlikar Binny H. , Solanki Hitesh A. Botany
Dr. V. Elango, Dr. V. Devanatha Santhosh, Dr. D. Sukumar Chemistry
Kushalakshi, Dr. A. Raghurama Commerce
Dr. B. Thangaraj, M. Prakash, S. Nandhini Commerce
Dr. C. Paramasivan, V. Ganeshkumar Commerce
Dr. Ashraf Ali, Umer Shareef Sheikh Commerce
R. Jayasathya, G. Rekha Commerce
Mrs. S. Punithadevi Commerce
Rajeeb Lochan Panigrahi, Murali Krishna Senapaty Comp Sci