Volume : VIII, Issue : IX, September - 2019

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
Les Record
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Naveeta Agrawal, Dr. Anil Kumar Ayuveda
Dr Yuganti Prabhakar Vaidya, Dr Swati G Thamke, Dr Shweta Talhar, Dr Amit Mehta Anatomy
Uditi Parmar, Sonal Awasya Anaesthesiology
Dr Zaffar Hussain Diabetology
Dr. G. Vandana, Dr. Khushboo Ghanshyani, Dr. Mohd Anwar Miya, Dr. S. Sandhya Pathology
Dr. Pratik Kawde, Dr. Nitin N Samal Orthopaedics
Lt Col Dr Ajit Bhardwaj Anaesthesiology
Dr Balusu Srividya, Dr Jyoti Madhukar Naitam, Dr Amrusha M. Raipure, Dr Pallavi Sharma Anaesthesiology
Jigyasa Singh, Prashant Kumar Singh, P. B Singh Obstetrics & Gynecology
Sushovan Roy Psychiatry
TABLE OF CONTENT
Santosh Singh, Dr. Swapna S Prabhu Political Science
Mr. Shashidhara D. , Dr Smt Chandramma M. Commerce
Manjunatha G, Prof. M. Mahesh Economics
Dr. Prabhakar U. Rane Commerce
Ekta N. Mehta, Dr. Vigna M. Oza Commerce
C. Ragupathi, Dr. M. Veeraselvam Management
Dr. Sagarraj Rohidas Chavan, Dr. Jagdish Shankar Sonawane Social Science
K. Rajam, Dr. S. Anandaraj Education
K. Eliah, Dr. K. Suma Kiran English
Shibli K Management