Volume : I, Issue : II, July - 2012

Search Article :        
TABLE OF CONTENT     Subject
00
TABLE OF CONTENT     Subject
S. S. Patil, K. L. Karkare, I. B. Ghorade Environment
Dr. Sneh Harshendra Sharma Environment
Dr Mahalaxmi Krishnan Environment Science
Dr. Ramakrishna Ghubde, Dr. Archana Shekokar Medical Science
Kr. Banumathe, V. Guruprasad, Leena Ann Lukose Medical Science
Miss Ketaki Sathe, Dr G S Shekhawat Medical Science
Hariprakash. P, Sangeetha. G, Bhargavi P. G Medical Science
Suresh Sukumar, Sushil Yadav Medical Science
Dr. Pawan Kumar, Dr. Abdul Majeed Khan Medical Science
V. Guruprasad, Sebestina A D Souza, Kr. Banumathe Medical Science
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. J. K. Sehgal Commerce
Dr. S Ambhore, Dr. Dilip Arjune, Manish Pawar, Dr. A Pawar Economics
Dr. Shradha H. Budhedeo Economics
Dr. Shankar Ambhore, Dr. Dilip Arjune, Manish Pawar, Dr. Ashok Pawar Economics
Dr. K. Madhu Babu Economics
Ramesh B. Sakhiya Education
Dr. Pradip Borgohain Geology
Manish Parshuram Pawar, Dr. Ashok Shankarrao Pawar Law
Mrs. G. Murali Manokari Management
Ms. R. Gokilavani, Dr. R. Ganapathi Management