Volume : I, Issue : II, July - 2012

Search Article :        
TABLE OF CONTENT     Subject
00
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Sneh Harshendra Sharma Environment
S. S. Patil, K. L. Karkare, I. B. Ghorade Environment
Dr Mahalaxmi Krishnan Environment Science
Kr. Banumathe, V. Guruprasad, Leena Ann Lukose Medical Science
Miss Ketaki Sathe, Dr G S Shekhawat Medical Science
Suresh Sukumar, Sushil Yadav Medical Science
Mr. Ayas Muhammed, Ms. Archana, Dr. Rajashekhar Medical Science
Dr. Ramakrishna Ghubde, Dr. Archana Shekokar Medical Science
V. Guruprasad, Sebestina A D Souza, Kr. Banumathe Medical Science
Dr. Pawan Kumar, Dr. Abdul Majeed Khan Medical Science
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. R. Ganapathi, Mrs. B. Vidya Commerce
Manisha Gaur Economics
Dr M. Parimala Fathima, N. Sasikumar, M. Panimalar Roja Education
S. Indhira Gandhi, Dr. V. Madha Suresh Geography
K Rajkumar Literature
Mrs. G. Murali Manokari Management
Dr Papori Baruah, Bhaskar Jyoti Barthakur Management
Dr. Mohan Singhe Organization Behavior
Dr. Jatinder Kumar Sharma Philosophy
M. Sudha, P. Duraisamy Physics