Volume : XI, Issue : XI, November - 2022

Search Article :        
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Nithi Mahanta, Bhaskar Brahma, Chethan Reddy, Arup Choudhury General Medicine
Patel Dk, Piparva Kg, Singh Ap Pharmaceutical Science
Dr. Sagar, Dr. B. Lokesh, Dr. Mohammed Obair Mateen Orthopaedics
Raghavendra D R, Nirmala D Anatomy
Dr. Pooja S. Nair, Dr. Achsah Jesintha Dhas, Dr. Sandeep Kumar David General Surgery
Dr. Meenu Gill, Dr. Archana Budhwar, Dr. Sumiti Gupta, Dr. Promil Jain Pathology
Dr. Abhishek Ghosh, Ajeeta Dubey Medicine
Dr. K. Joy Mounica, Dr. N. Hemanth Kumar, Dr. Nv Sundarachary Neurology
Pittala Ranjith Kumar, Bikash Kumar Bal, Rajala Venkata Subbaiah Maxillofacial Surgery
Dr. B. Eswaran, Dr. A. Ponsekar Abraham, Dr. Poornima Kamatchi. P, Dr. Sathma. M Prosthodontics
Vipinkumar Pathak, Rohan Sawant Radiology
Dr. Kartikeya Parmar, Dr. Chirag Contractor, Dhriti Patel, Aditya Shah, Dr. Yogini Nalwaya Rheumatology
Dr Farha Naz, Dr Anju. S. Mehta Physiology
Dr. Mukesh Kumar Meena, Dr. Kuldeep Kumar Mendiratta Radio-diagnosis
Dr. P. Vishnu Priya, Dr. N. Krishnan Anaesthesiology
Dr Shital Ghogale, Dr Ketaki Pathak Microbiology
Dr. M. Ravali, Dr. Prof. Jayakar Thomas Dermatology
Dr. R. Sasank Sai, Dr. Madhusudhan Malpani, Dr. Ishita Wadhwa ENT
Ashok Kumar Devoor, Dr Sudha Hc, Kaushalya M, Umashankar Km Obstetrics & Gynaecology
Dr. Kiran Kumar K, Dr. Karishma Adappa, Dr. Vandana Maganty Ophthalmology
TABLE OF CONTENT     Subject