Volume : II, Issue : X, October - 2013

Search Article :        
TABLE OF CONTENT     Subject
00
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr Sudha Jha, Dr. Naved Ahmad Biochemistry
K Ushakrishnan, G Jeyalakhsmi, N Lakhsmipriya Medical Sci
Dr Roshni Patel , Dr Pranav Patel, Dr Gopal Singh Rajpurohit, Dr Suresh Yadav Medical Sci
Dr. Mrinal Ranjan, Dr. Pratibha Gupta, Dr. Beena Sachan, Dr. Pankaj B, Dr. J. P. Srivastava, Dr. Sarita C Medical Sci
Dr. B. Mahalakshmi, Dr. A. Meriton Stanly, Dr. Vanishree Medical Sci
Dr. Tejas Patel, Dr. Priyesh Damani, Dr. Mukund Pithiya Medical Sci
Dr. Gurshinder Pal Singh, Dr. Ankur Kaur Shergill Medical Sci
P Jasmine Kalyani, V Sriramakrishnan, C. Rachel Medical Sci
Dr. Bharti Parghi, Dr. Nidhi Vora, Dr. Paresh Shiladariya, Dr. Gautam Chauhan Medical Science
Dr. Khatib Sayeed Ismail Microbiology
TABLE OF CONTENT     Subject
Mrs . Chennamaraju Shalini, Mr P. B Reddy, Dr. Morusu Siva Sankar Commerce
Dr. Sudhakar D. Bhoite Computer Sci
Dr. Premakumara, Seema Economics
Prof. Hemant Lata, Leena Sharma Education
M. Venkataramanamma, U. Kalpana Reddy Engineering
Dr. R. Hemanalini Hrm
Shreelatha H R, Dr. V K Shruthi Management
Gulshan Kumar, Sandeep Kumar Phy Edu
Dr. Rekha Baxy Psychology
Dr. Shyam S. Kumawat Sociology