Volume : I, Issue : III, March - 2012

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Sunil Purohit, Ajita Biochemistry
Dr. Sonawane Darshankumar Medical Science
TABLE OF CONTENT
Dr. Vijay K. Patel Commerce
Dr. Ashok Shankarrao Pawar, Dr Sunita J Rathod Economics
M. K. Ingole, Ashok Pawar Economics
Khyati N. Patel, Mrs. Sameena Zafar Engineering
Satyender, Prashant, Madhur, Akash Engineering
Sarada Prasanna Patra, Dr. Manjusmita Dash Management
Dr. Butalal C. Ajmera Management
Dr. P. Vikkraman, Mr. S. Baskaran Management
Hardik M. Mistri, Chirag B. Rathod, Vinit M. Mistri Management
Dr. Shailesh N. Ransariya Management