Volume : IX, Issue : V, May - 2020

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr Siddhartha Sankar Bhattacharjee, Dr Arun B R Surgery
Dr Siddhartha Sankar Bhattacharjee, Dr Greeshma Suresh Surgery
Dr. Maharani Adhikari, Dr. Gautam Kumar Mukhopadhyay General Surgery
Dr. Vijay Sagar, Dr. Asim Mishra Pathology
Prof. Dr. Vinay Jagga Physiotherapy
Dr. Sanjay Jha, Dr. Rakesh Mehra Radiology
Kalyan Munde, Rohit Rai, Shakil Shaikh, Aditya Gupta Cardiology
Dr. Swati M. Sanap, Dr. Rahul V. Thorve Obstetrics & Gynaecology
Dr Sivakumar Sivasubramaniam, Dr Tony Kuncheria Dermatology
Dr Sajid Ansari, Dr Santosh Behera, Dr Sanny Singh, Dr R B Kalia Orthopaedics
TABLE OF CONTENT     
Dr. V. Bhuvaneswari Commerce
Dr. Birinchi Choudhury Economics
Jayashree Sahu Political Science
Dev Nandan Kumar, Jitender Kumar Education
Mrs. B. Deepa, Dr. V. Dayakara Reddy Education
S. Narasimha Murthy, Prof. G. Stanley Jaya Kumar Sociology
Dr. Preeti R. Dwivedi, Sachin D. Yadav Chemical Science
Dr. S. V. Divya, Dr. M. Murugeswari, Dr. R. Raghadevi Commerce
Akhil K O Arts
Capt N Sridhar Management