Volume : IV, Issue : IV, April - 2015

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr Bichitrananda Swain, Subhrajita Rout, Dr Anindita Rakshit Medical Science
Dr. Rekha Mane, Dr. Charushila D. Shinde Medical Science
Dr. Shanta B. Patil, Dr. Akshaymahesh Kriplani Medical Science
Vipul A Patel, Bhumika M Revar Medical Science
Zafar Iqbal, S C Sharma, S F Hashmi Medical Science
Dr. Sara S Alhabash, Dr. Abdullah I Aedh Medical Science
Dr. Shveta Chaudhari, Dr. Rupal Vaidya, Dr. Shraddha Chokshi Dental Science
Ms. Vidya . M, Ms. Seema S Chavan Medical Science
Dr. C. R. Ram Reddy, Dr. C. R. Vijay Bharath Reddy Medical Science
T. Kanimozhi, R. Vichithra Devi Microbiology
TABLE OF CONTENT
Dr. C. Gobalakrishnan, Ms. C. Amrin Sociology
Hardaman Singh Bhinder Tourism
Jayan V. K Management
Faiz Hasan, Dr. Mohd. Afaqkhan Management
N. Hephzibah Kirubamani Education
Nidhi Commerce
Dr. V. Thimmappa History
Hardik S. Patel Engineering
Mr. D. Murugan, Dr. C. Vethirajan Management
S. Farook Basha, M. Syed Ali Padusha Chemistry