Volume : VI, Issue : IV, April - 2016

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
B. D Dhaigude, Abhishek Bhushan, Abhishek Kumar Singh, Bahul Vakaria, Prithviraj Patil, Shilpi Shree Medical Science
Akshey Batta, P. C. Attri, Pranab Jain, Zubair Rashid, Syamantak Srivastava, Neeta Chaudhary Medical Science
Dr. Sibendu Mohan Das, Dr. Pratap Sanyal, Dr. Ajay Saha Medical Science
Dr. Apurva S. Shah, Dr. N. H. Banka Medical Science
Dr. Raju B, Dr. Gautham Reddy Medical Science
Dr. Raghu Rachha, Dr. Swetana . P Medical Science
M. Vijayabarathi Nursing
Makarand V. Apte, Gauri M. Apte Medical Science
Dr. Mandalapu Narendra Babu, Dr. M. Hanumantha Rao, Dr. Swarna Latha . G Medical Science
Dr A Padmaja, Dr V Karuna, Dr T Koushik, Dr D Ankamma Rao Medical Science
TABLE OF CONTENT     
Mr. Praveen K Thakre, Ms. Rekha Khatarkar, Ms. Pooja Karaiya Library Science
Dr. A. Ravi, R. Kadhirvel Management
Dr. A. Mary Delphine Education
S. G. Mohanraj, Dr. U. Sumathy English Literature
Ms. S. Punithavathi, Dr. P. Arumugasamy Commerce
Suman Rani Commerce
Dr. K. Krinamurthy, Mr. T. Sasikumar Commerce
Dr. N. Bharathy, Dr. N. Akila, Dr. G. Vijayakumar Management
Jyoti Bhoj Commerce
Dr. Mehul P. Desai, Ms. Nikita M. Kahar Commerce