Volume : VIII, Issue : IV, April - 2018

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Shilpa K Kolhe Anatomy
Dr. E. Hari Bhagavan, Dr. A. Sriram Anesthesiology
Dr. J. Sudheer Kumar, Dr. A. Christopher Anesthesiology
Dr. Alokananda Purkayastha, Dr. Dipjyoti Das, Dr Lalpeklawm Hmar Biochemistry
M. Satyanarayana Raju, Yenni Mani Community Medicine
Meena K, Gandhi S, Jain B S, Ranjan N Microbiology
Dr. Kamal Nain Rattan, Dr. Rashmi Hooda Pediatrics
Dr. Pansy Lyall, Dr. Vishrutha K. V Physiology
Dr. N. Muthusamy, Dr. P. Deepa Surgery
Dr Mohd Javed Banday, Dr Kulbir Singh Jat Surgery
TABLE OF CONTENT
Puspanjali Parida, Amir Kumar Mallik Biology
Mr. N. Chandran, Dr. S. M. Krishnan Commerce
V. Sudharsan, Dr. P. N. Lakshmi Shanmugam Education
Yeole Anjali, Kalbande D. R Engineering
Saimasari Thottathil, Prof. C Periasamy, Priyanka. M. T Engineering
Shalu Singh, Swatantra Tiwari Engineering
Dr. Priyanka Chakravarty, Dr. Pratima Awasthi Home Science
Geetu, Shailender Kumar Management
G. Manimannan, R. Lakshmi Priya, N. Manjula Devi Mathematics
Ms. S. S. Srinithi, Ms. Mothi Seenivasan Psychology