Volume : XIII, Issue : IV, April - 2023

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Chirag Gandhi, Dr. Abhishek Choure, D. D. Munde General Medicine
Dr. I. Suresh, Dr. Deepak Varghese Kurian, Dr. Roshan Kumar B. N, Dr. Karthik Vyasa Periasamy, Dr. Adinarayana Roy. Gandi Orthopaedics
Dr Abhishek Deka, Dr Balmiki Datta, Dr Ranjan Kumar Nath Pathology
Dr. Naveen Kumar Singh, Dr Ayush Srivastava, Dr Akash Garg, Dr Akshit Kansal, Dr Imran Ahamad, Dr Kiran Yadav Cardiothoracis
Dr. Purvant Shubhashri, Dr A. Sujatha Rani Biochemistry
Dr Yarlagadda Avanija, Dr Haleema Neshat, Dr Uday Sankar Reddy K, Dr Padala Subrahmanyam General Surgery
Dr Deep Jyoti Das, Dr. Achyut Ch. Baishya, Dr. Jutika Ojah, Dr Mehzabin H. Hazarika Community Medicine
Dr. Anjankumar J. M. , Dr. L. Shashikala Physiology
Miss. Pusphavalli R, Dr. K. Deepika, Mr. K. Gnanaprakash, Mrs. Nithu R, Dr. J. Jayalakshmi Microbiology
Arvind Kumai, Dr. Vijayakumar Ps, Sahana Au Yoga
TABLE OF CONTENT     
Dr. Md. Quyamuddin, Prof. Saadiya Saeed, Dr. Mohammad Salman Shah Psychology
Jeya Rani. A, Muthulakshmi. P Home Science
Dr. S. Vanitha English Literature
Dr. Savita Tiwari Life Sciences
Kundan Krishna, Dr. Sudesh Kumar Sahu Marketing
Malini Prava Sethi, Umara Zulum Geography
Govind Balde, Sudhir Kumar Srivastava, Vikas Shinde Zoology
Ajit Kumar Rai Physical Education
Dr. P. L. Harale Commerce
A. R. Ravitha, Mrs. R. Vaishnavi Education