Volume : VIII, Issue : I, January - 2018

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Jyoti V. Kulkarni, Dr. Pankaj Patil Anesthesiology
Dr. Rupali R. Patil Ayurveda
Dr. V. Hemavathy, Gini Jancy Mohan Gynecology
Dr. Ashish Satav Medical Science
Dr. Reena John, Dr. Dagny Hari, Dr. Prithi Nair K. Microbiology
Dr. Priyankar Sharma, Dr. Dileep Kumar Jain, Dr. Anil Kumar Verma, Dr. Jyoti Mishra, Dr. Srijan Srivastav, Dr. Vivek Gupta Pathology
Chintamani D. Bodhe, Deepali S. Jankar Physiology
Dr. B. Shankari Plastic Surgery
Prasanth Ampalam, Radhakanth. C, Vijay Raj Pratheek. P Psychiatry
V. Hemavathy, Bency Abraham Psychiatry
TABLE OF CONTENT
R. S. Meena, Dr. Ritu Mathur, Dr. M. P. S. Chandrawat Chemistry
Ca. C. Anish, Ms. Maheshwari. M Commerce
Alekhya, K. , Ramadass, G. , Udaya Laxmi, G. Earth Science
Smt. S. Suchitra, Dr. K. B. Rangappa Economics
Dr. Paras Jain Education
Mr. S. Kalimuthu, Dr. Ar. Saravanakumar Education
Prof. Webby Mwaku, Mr. George Mugala, Gabriel Musonda Engineering
Dr. Sanjay Kumar Sinha, Ms. Jyoti Rani Management
Dr. Manish Badlani, Dr. Anil Singh, Mr. Shyam Bihari Dubey Management
Jasmine V M Social Science