Volume : VI, Issue : VI, June - 2016

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr Dharmendra Kumar Srivastava, Dr Bhuwan Chandra Tiwari, Prof. Shantanu Pande, Prof. Satayedra Tewari, Prof Sushil Kumar Singh, Dr Anupama Singh Medical Science
Amit Vaibhav, O. P. Singh Medical Science
Dr. S. Venkateswar Rao, Dr. B. Venkateswarlu Medical Science
Dr. Swetana . P, Dr. P. Niranjan Medical Science
Dr. R. Phani Kumar, Dr. Naga Karthik Vanukuri Medical Science
Usharani Thota, N, Srinivasa Suresh, Nanu Som Medical Science
Dr. Gurcharan Kaur, Dr. Taruna Sharma Medical Science
Dr. Ashok Rai, Dr. Rajendra Kumar Medical Science
Dr. Poonam Jaiswal, Dr. Binod Kr. Jaiswal Medical Science
Dr. Siddharth Parchure Medical Science
TABLE OF CONTENT     
Dr. Mahendra P. Agasty, Dr. Janmejay Senapati Economics
P. Kousalya, P. Malarvizhi Mathematics
P. Sooran, Dr. M. Sundar Physical Education
M. Krishnamoorthy, Dr. M. Sundar Physical Education
Sunitha. T, Vinita Vasu Economics
K. Dhamodharan. , Dr. A. Alagumalai Political Science
Sayan Mukherjee English
R. Senkamalam English
Dr. Mrs. R. Lakshmi English
Mrs. N. Jenipha English