Volume : XI, Issue : VI, June - 2021

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dibyasingh Meher, Suvendu Sekhar Jena, Manas Ranjan Mallick Surgery
Dr. Prof. B V Sreedevi, Dr. Suprajha K. S. Medical Education
Dr. Sabeersha. S Anatomy
Jagiasi Kamlesh A, Bagul Abhay S Neurology
Kumar Vineet, Vibhu Jain, Adiveeth Deb, Amit Yadav General Surgery
Dr. N. Dhinakar Babu, Dr. D. Mohan Kumar Urology
Pranay Bhandari, Tanuj Shrivastava, Pratiksha Pawar Oncology
Muskaan Garg, Mahenaz Khan, Dr. Swati Mittal, Dr. Vanita Mittal, Dr. Ashwini Manhas, Dr. Kc Rathish Microbiology
Dr. Madhan Kumar, Dr. Jolly Chandran, Dr. Pragathesh, Dr. Ebor Jacob Gnananayagam, Dr. Hema Paul, Dr. Kala Ebenezer Paediatrics
Dr. Supriya Pradhan, Dr. Bhuvan Adhlakha, Dr. Vijay D Dombale Pathology
TABLE OF CONTENT     
Dr. S. Partheeban Management
Dr. Yumlembam Linthoi Chanu Commerce
Sairah Mamik Psychology
L H Shivashankarappa, V Narasimhamurthy, A C Manjula, H L Ramesh Science
Dr. Sankar Ganesh R, Maruthamuthu K Management
Harshavardan J. Hilli, Amandeep, Sharanbasav Huded Genetics
Prajapati Pragneshkumar H. , Jansali Kashyap P. , Mr. Prajapati Pankajsir R. Engineering
Nidhi Meena Law
Indrani Mukherjee, Swapan Kumar Chowdhury Agricultural Science
Veehangi Singh, Padmini Singh Chauhan Psychology