Volume : I, Issue : VI, March - 2012

Feedback
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Parveen Kumar Sharma, Dr. Rekha Bansal Medical Science
Anju Kumari Rani, Anand Prakash, Deepa Kapoor Medical Science
Anju Kumari Rani, Aditya Kapoor, Deepa Kapoor Medical Science
Dr. S. Valliammal, Dr. Ramachandra, Mr. Raja Sudhakar Nursing
Dr Suman Rathod, Dr Prasita Kshirsagar, Dr Mudassir Pokar Medicine
Dr. Nisha Awasthi, Dr. Anuradha Yadav, Dr. Manisha Shakhla, Dr . Kusum Gaur, Dr. Manish Sharma Physiology
Dr. Guncha Kalia, Dr. Salil Saha Orthopaedics
Dr. B. Padmavathi Oncology
Dr. Gopal Sharma, Dr. Abhishek Saini, Dr. Amitabh Dube Physiology
Dr Sreeya Bose, Dr Girija Wagh Gynaecology
TABLE OF CONTENT
Dr. G. Sasikumar, R. Punniyaseelan Commerce
Ravindra Gupta, Dr. Shailendra Singh, Titu Arora Computer Science
Kamal Dadhirao, Surendra Babu, Mr. Suresh Maddila Computer Science
T. Christy Chanchu, T. Christy Cresida Economics
Nagarathna, Hosmani S P Economics
Dr. Pawar A. S. Economics
Dr. Pawar Ashok Shankarrao Economics
Dr. K. Gunasekaran Education
Dr. A. Selvan, Dr. P. Paul Devanesan Education
Dr. A. Selvan, P. Paul Devanesan Education