Volume : I, Issue : VIII, May - 2012

Feedback
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Ramakrishna Ghubde, Archana Shekokar Medical Science
Dr Sheila Aiyer, Dr Pareshkumar A. Thakkar, Dr. Komal K. Patel , Dr. Kaushik A. Mehta Medical Science
Dr. Parveen Kumar Sharma, Dr. Rekha Bansal Medical Science
Dr. Parveen Kumar Sharma, Dr. Rekha Bansal Medical Science
Dr Suman Rathod, Dr Prasita Kshirsagar, Dr Mudassir Pokar Medicine
Dr. Nisha Awasthi, Dr. Anuradha Yadav, Dr. Manisha Shakhla, Dr . Kusum Gaur, Dr. Manish Sharma Physiology
Dr. Guncha Kalia, Dr. Salil Saha Orthopaedics
Dr. B. Padmavathi Oncology
Dr. Gopal Sharma, Dr. Abhishek Saini, Dr. Amitabh Dube Physiology
Dr Sreeya Bose, Dr Girija Wagh Gynaecology
TABLE OF CONTENT
D. Bhuvana Commerce
Dr. M. Sumathy, E. Nixon Amirtharaj Commerce
Dr. Pawar Ashok S. , Dr. Sunita J. Rathod, Dr. Vishal Tayade Economics
Dr. Devraj G. Ganvit. Economics
Elsamma Sebastian Education
Ms. Sreetanuka Nath . Education
B. Sivaraman, K. Chandrasekhara Rao, K. Vairamanickam Vairamanickam Engineering
, Eng. Nasr Ahmad, Prof. Dr. Eng. Mihai Iliescu Engineering
Uma Mageshwari. S, Mary Jenefer Sharmila. P Home Science
P. Mohanapriya Literature