Volume : XII, Issue : V, May - 2022

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr Shashin Khadkekar, Dr Akhil S, Dr Atishkumar B. Gujrathi, Dr Nishikant P Gadpayale Otolaryngology
Dr. Vivek Dwivedi, Dr. Prerna Panwar, Dr. Saroj Kothari, Dr. Sharad Chaddha, Dr. Priyanka Tompe Pharma
Shivkumar, Nishant Gill, Ghanshyam Gocher, Resusci Annie ENT
Dr. Melvin Dominic, Dr. Syed Abthahir S, Dr. C. Hari Hara Sudhan, Dr. V. P. Chandrasekaran, Dr. Shananth Saravanan, Dr. Chanjal Ks Emergency Medicine
Dr. Maruti B. Lingayat, Dr. Amaan Azmat Tanurkar, Dr. Ankit Gawri, Dr. Ahamed Khader Beary Orthopaedics
Junu Devi, Prabal Das Pathology
Dr. Akshita Mehta, Dr. Pooja Murgai, Dr. Kavita Mardi Histopathology
Dr Mahesh Kumar Talele, Dr Meeka Khanna, Dr Anupam Gupta, Dr Arun B. Taly Neurology
Prof. Thenmozhi. P, Ms. Nivetha. N Paediatrics
Dr Moksha Nayak, Dr Aysath Aphiya A, Dr Bhavana Sreenivasan Endodontics
TABLE OF CONTENT     
Mr. Keshab Bhattacharya, Dr. Kalidas Karak Physical Education
Mr. Yellaturu Sreekantha Reddy, Prof M. Srinivasa Reddy Management
Ms. P. Kokila, Ms. V. Logeswari, Yamuna Devi K, Mythurikadevi S, Lithanya P Engineering
Jadhav A. S. , Manglekar S. B. Environmental Science
Tayum Saroh, Elizabeth Mize Education
Dr. S. Haranath, Dr. Mutluri Abraham Social Science
Kamal Kumar, Almas Saif, Ayush Kumar, Sanyam Jain Engineering
Ms. Tage Monju, Ms. Leo Nyodu, Dr. Anga Padu, Dr. Narendra Singh Education
P. Kokila, S. P. S. Harivignesh, D. Dhanuprasath, M. Gokul Kumar, K. Elamparithi Antenna
Dr. Jalpaben K. Patel Management