Volume : XIII, Issue : V, May - 2023

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr Abhik Dey, Dr R C Shyam General Surgery
Dr. Aditya Hurkat, Dr. Vinod Krishna K Maxillofacial Surgery
Dr Aparna S Nair, Dr Prachi Ghag, Dr Hemangi Karnik Anaesthesiology
Camilus D, Jayasheela J, Somasundaram G Pharmacology
Dr. Chandrachud Neelkanth Potdar, Dr. Abhishek Kulkarni, Dr. Niteen Karnik, Dr. Namita Padwal Internal Medicine
Dr Atanu Kayal, Dr Sudip Chandra Mondal, Dr Suman Misra Orthopaedics
Dr Shreya Mokashi, Dr Abhishek Kulkarni, Dr Chandrachud Potdar, Dr Niteen Karnik, Dr Namita Padwal General Medicine
Dr. Eesha Shukla, Dr. Upma Narain, Prof. Arvind Gupta Pulmonary Medicine
Dr. Sandesh Sitaram Kurle, Dr. Rohit Ravindra Singh, Dr. Akshay Murlidhar Yemnurwar, Dr. Sandeep Purane Orthopaedics
Dr Arunima Bhasker, Dr O. P. Raichandani Psychiatry
TABLE OF CONTENT     
Vijay Singh Negi, Dr. Shiv Kumar Humanities
Dr. Nirmala K. D Management
Dr. Mohan Kumar M S Public Health
Venkatesh Reddy Sociology
Dr. Harini Jeyakumar, Dr. Kalaivani. S, Dr. Rajeswary. K, Dr. Guna Elumalai Media
Arundhati Bhattacharya Economics
Prashant Awasthi, Dr Parag R. Kaveri Computer Science
Dr Deepa Meena, Jyoti Gupta, Dr Ravi Prakash Mathur, Dr V K Mathur Healthcare
Shweta Kumari, Dr. Janak Kumari Shrivastava Psychology
Dr. Diwakar Singh Education