Volume : I, Issue : I, October - 2011

Feedback
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Jyotsna Potdar MEDICAL SCIENCE
Dr Suman Rathod, Dr Prasita Kshirsagar, Dr Mudassir Pokar Medicine
Dr. Nisha Awasthi, Dr. Anuradha Yadav, Dr. Manisha Shakhla, Dr . Kusum Gaur, Dr. Manish Sharma Physiology
Dr. Guncha Kalia, Dr. Salil Saha Orthopaedics
Dr. B. Padmavathi Oncology
Dr. Gopal Sharma, Dr. Abhishek Saini, Dr. Amitabh Dube Physiology
Dr Sreeya Bose, Dr Girija Wagh Gynaecology
Dr. Ajithakumari K, Dr. Radhika Pillai Pathology
Dr. Ashish Patyal, Dr. Sanjog Mekewar, Dr Prachee Gawade Anesthesiology
Dr. Abhijit Budhkar, Dr. Jayesh Kalbhande Surgery
TABLE OF CONTENT
Dr. Asit Ranjan Satpathy FINANCE
S. Shankari, Dr. S. Sriram, R. Suganya, FINANCE
Dr. Pardeep S. Chauhan ECONOMICS
Dr. V. Rajam, Malarvizhi. V ECONOMICS
Dr. S. K. Khatik, Amit Kr Nag COMMERCE
Dr. S. R. Kandalgaonkar COMMERCE
Shivani Gupta, Manisha Gaur COMMERCE
M. Anuradha Reddy, M. Venkat Ramana Reddy BUSINESS ETHICS
Dr. S. Saravanan MANAGEMENT
L. Vijay, V. Ramadevi, Dr. R. Haridas MANAGEMENT