Volume : I, Issue : I, October - 2011

Feedback
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
G. K. Kataria, M. D. Khanpara Agriculture
M. Anuradha Reddy, M. Venkat Ramana Reddy BUSINESS ETHICS
Dr. S. K. Khatik, Amit Kr Nag COMMERCE
Dr. S. R. Kandalgaonkar COMMERCE
Shivani Gupta, Manisha Gaur COMMERCE
Dr. Pardeep S. Chauhan ECONOMICS
Dr. V. Rajam, Malarvizhi. V ECONOMICS
Dr. P. G. Ramanujam EDUCATION
Dr. Kaushal Kishore, Dr. Amni Sahni EDUCATION
Prathima . H. P. , Dr. N . Rajashekara EDUCATION
TABLE OF CONTENT
Dr. Asit Ranjan Satpathy FINANCE
S. Shankari, Dr. S. Sriram, R. Suganya, FINANCE
Dr. Pardeep S. Chauhan ECONOMICS
Dr. V. Rajam, Malarvizhi. V ECONOMICS
Dr. S. K. Khatik, Amit Kr Nag COMMERCE
Dr. S. R. Kandalgaonkar COMMERCE
Shivani Gupta, Manisha Gaur COMMERCE
M. Anuradha Reddy, M. Venkat Ramana Reddy BUSINESS ETHICS
Dr. S. Saravanan MANAGEMENT
L. Vijay, V. Ramadevi, Dr. R. Haridas MANAGEMENT