Volume : X, Issue : X, October - 2020

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Anand Jadhao, Dr. Saumya Naik, Dr. Megha Bhonde, Mr. Saurabh Mishra Community Medicine
Shenoy K T, Leena K B, Sheela Shenoy T Gastroenterology
Dr. Firdos Girkar, Dr. Priyanka Jagavkar Anaesthesiology
Dr. Anil Kumar, Dr. D. Shiva Manohar Surgery
Dr. B Harish Darla Health Care
Dr. Sunil Prasad, Dr. Shyam Sunder Singh, Dr. Nirmal Kumar, Dr. Nitesh Kumar, Dr. Avinash Kumar Homoeopathy
Dr. Sakthi Vignesh G Anesthesiology
Anju Singh, Avir Sarkar Gynecology
Dr. Tyagi Surabhi, Dr. Sharma B. S. , Dr. Kalla Amrit Raj, Dr. Chowdhary Jai Pathology
Dr Veena Pilli, Dr Jaya Raju Tenneti, Dr Akshay Sarraf Ophthalmology
TABLE OF CONTENT
Althaf A, Retheesh K H, Suni K Akbar Public Health
Basavarajeshwari Diddimani, Dr. Ishwara P Commerce
Ms. S. Soundariya, Mrs. P. Muthulakshmi Home Science
Bhagyashree Panda, Dr. Sibaprasad Parida Zoology
V. Anithakumari, S. Imanlin Mathematics
Mrs. Chennamsetty Haripriya, Dr. G. Suneetha Bai Education
Dr. Arpana Kumari Psychology
Dr Vandana Jyoti Psychology
Mousumi Dey Sarkar Das , Dr. Manjusha Tarafdar Social Science
Dr. Madhu Kumari Pathak Psychology