Volume : X, Issue : X, October - 2020

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Anand Jadhao, Dr. Saumya Naik, Dr. Megha Bhonde, Mr. Saurabh Mishra Community Medicine
Shenoy K T, Leena K B, Sheela Shenoy T Gastroenterology
Dr. Firdos Girkar, Dr. Priyanka Jagavkar Anaesthesiology
Dr. Anil Kumar, Dr. D. Shiva Manohar Surgery
Dr. B Harish Darla Health Care
Dr. Sunil Prasad, Dr. Shyam Sunder Singh, Dr. Nirmal Kumar, Dr. Nitesh Kumar, Dr. Avinash Kumar Homoeopathy
Dr. Sakthi Vignesh G Anesthesiology
Anju Singh, Avir Sarkar Gynecology
Dr. Tyagi Surabhi, Dr. Sharma B. S. , Dr. Kalla Amrit Raj, Dr. Chowdhary Jai Pathology
Dr Veena Pilli, Dr Jaya Raju Tenneti, Dr Akshay Sarraf Ophthalmology
TABLE OF CONTENT     
Mousumi Dey Sarkar Das , Dr. Manjusha Tarafdar Social Science
Dr. Madhu Kumari Pathak Psychology
Dr. Poongodi. P Tourism
Smt. Shantha A R Zoology
Jamil Yaseen, G. M. Dharne Physics
Smt. Shantha A R Biological Science
Aparna H Economics
Ardhendu Kumar Mandal Science
Dr. Shilpi Agrawal, Harshil J Shah, Ria Maheshwari, Sparsh Sai Shivakumar Management
Mrs. Gayathri Srithar, Dr. S. Ravivarman Education