Volume : I, Issue : I, June - 2012

Search Article :        
TABLE OF CONTENT     Subject
00
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Vinod K. Ramani Accountancy
Dr. Kishor V. Bhesaniya Accountancy
V. S. Wadhai, Savitri R. Dewangan Biology
Dr. M. K. Maru Commerce
Dr. Niranjan Kakati Commerce
Dr. M. Dhanabhakyam, T. Sumathi Commerce
Tarsem Lal Commerce
Dr. Vipul Chalotra Commerce
Dr. Bheemanagouda Commerce
Dr. Pawar, Ashok S. , Dr. Rathod Sunita J. Economics
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Pawar, Ashok S. , Dr. Rathod Sunita J. Economics
Dr. Sangappa. V. Mamanshetty Economics
Sreetanuka Nath, Dr. Sybil Thomas Education
A. B. Damor, I. H. Bhoraniya, V. H. Chaudhari Engineering
Kiran . P. Patel Engineering
Dr. C. Swarnalatha, T. S. Prasanna Management
Anuradha Averineni Management
Vimal P. Jagad Management
Dr. Sanjeev Verma Marketing
Dr. K. Jothy Social Sciences