Volume : VIII, Issue : XII, December - 2019

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Shrikant Warade, Anshul Pahwa, Savita Dhongade Obstetrics & Gynaecology
Dr. Suprotik Paul, Dr. Chaitali Biswas Anesthesiology
Dr. Bhakti Bawankule, Dr. Sushree Patra, Dr. Sushil Kumar Gynaecology
Dr Anubha Saha, Dr. Aniruddha Sarkar Anatomy
Raksha K, Ramkumar Vs Microbiology
Dr. Himani Tandon, Dr. Anuj Kumar, Dr. P. K. Rathore Dermatology
Dr. Garima Anant, Dr. Aman Kaur Saini Anaesthesiology
Dr Annapoorna Sahoo, Dr Pravin Dhone Pharmacology
R. K. Maheshwari, Ayushi Mohadikar, Pawan Mulani, Mitali Jain Pharmacy
Dr. Shiva Gupta, Dr. Himani Sharma, Dr. Supreet Thind, Dr. Rasveen Kaur Periodontology
TABLE OF CONTENT
Mr. A. Prabu Asirvatham, Dr. N. Mohan Management
Dr. Kanchan Jamir Psychology
Tarun K. Chowdhary, Dr. P. R. Patel Commerce
Dr. Alaka Das Education
Deepa T M, Dr. Prathima G S Commerce
Dr. Vishalakshi Honnakatti Psychology
Dr. E. Eswara Reddy, Bhagyashree N Management
Stroe Ioan Engineering
Prof. Dr. Le Nguyen Doan Khoi Management
Prof. Dr. Le Nguyen Doan Khoi Education