Volume : VII, Issue : XII, December - 2017

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr Abhilash A M, Dr Shankar G, Somanna M Otolaryngology
Dr. J. Arockia Michael Raja, Dr. N. R. Karthic Kumar Anesthesiology
Dr S K S Sutha S Sellamoni, Dr Angeline Selvaraj Plastic Surgery
Dr. U. Rasheedha Begum, Dr. Angeline Selvaraj, Prof. Nirmala Ponnambalam Plastic Surgery
Dr. Purushottam D. Wagh, Dr. Neela V. Aundhakar, Dr. Anupam S. Khare Physiology
Dr Samim Sultana Hoque, Dr Deep Jyoti Kalita, Dr Tirtha Chaliha, Dr Tarali Pathak Pathology
Dr. K Hari Krishna, Dr. G Aruna Dermatology
Dr. G. Premalatha, Dr. M. Sri Ramachandra Murthy Ophthalmology
Mohinder Panwar, Dushyant Malik, Manab Kosala, Jacqueline Jacinta Dias Dental Science
Dr Madhav Madhusudan Singh, Dr Rajiv Kumar Agarwal Medicine
TABLE OF CONTENT     
B. Deepika, L. Srilatha, Kandukoori Naga Raju Pharmaceuticals
Dr. R. Anandaraman Commerce
Bhawana Pandey, Dr. Narendra Kumar Education
Ch. Ravi Kumar, Ramachandrappa, B. Pathak Applied Geophysics
Mahesh Kumar Lenka, Prof. Nakulananda Mohanty, Prof. Retd. Bhikari Charan Guru Zoology
Puspanjali Parida, Taslima Begum Biology
Ms. Charumathi Sridharan Psychology
Mrs. N. Varalakshmi, Dr. G. Vema Narayana Reddy Education
Pulipati Seshagiri Rao Engineering
Chanda Kumari Economics