Volume : III, Issue : VII, July - 2014

Feedback
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Monika Asthana, Rakesh Kumar Sarbhoy, Surabhi Mahajan, Avnish Kumar Microbiology
Pankaj Prakash Verma, Shweta Sharma, Mohinder Kaur Microbiology
Safa Alturafi Gasmallah, Mohammed Nafi, Mustafa Etegani Microbiology
P. K. Senthilkumar, K. Gajendiran Microbiology
Manish Dhore, Dipali Barate, M. Musaddiq Microbiology
A. B. Arbat , S. N. Zodpe Microbiology
Mirza Zaheer Baig, Smita M. Dharmadhikari Microbiology
Zumbes, J. H. , Dabo, A. D. , Dakul, D. A, Afolabi, S. A. , Dapiya, H. S Microbiology
Dr Suman Rathod, Dr Prasita Kshirsagar, Dr Mudassir Pokar Medicine
Dr. Nisha Awasthi, Dr. Anuradha Yadav, Dr. Manisha Shakhla, Dr . Kusum Gaur, Dr. Manish Sharma Physiology
TABLE OF CONTENT
Nanda Dulal Hazra Commerce
Dr Mrs Meenu Kumar Commerce
Dr . R. Kavitha Management
Dr. M. S. Meiyappan, Dr. S. Annamalai Management
Dr. K. Selvi Management
Dr. V. R. Palanivelu, B. Saraswathi Devi Management
Dr. Chitralekha H. Dhadhal Management
Dr. G. Prabhakaran, Dr. R. Renuka, Dr. M. Ganesan Management
Dr. Devchand N, Dr. Uday Pal Singh Forensic Sci
Mrs. T. Sujatha, Dr. A. Judie Medical Sci