Volume : I, Issue : VI, November - 2012

Search Article :        
TABLE OF CONTENT     Subject
00
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Kalpesh Vidja, Dr. Shital D, Dr. Mahesh B, Dr. Priti B, Dr. Jatin C, Dr. Hitesh J Medical Science
Dr Prakash Gelotar, Dr Kapil M Gandha, Dr Mala Sinha Medical Science
TABLE OF CONTENT     Subject
Mr. Ritesh P. Lakhtaria, Dr. Dhaval R. Kathiriya Com Science
Birinchi Choudhury Economics
Dr. S. A. Saiyed Economics
V. Siva, Shaik. Saidulu Engineering
E. Purushotham Reddy, Sk. Saidulu Engineering
B. Jyothirmai, M. Premalatha Engineering
M. Somasekhar Engineering
C. Shashikanth, B. Kedarnath Engineering
Vidya L. Hulkund Hrm
Dr Mahalaxmi Krishnan Insurance