Volume : VIII, Issue : I, January - 2019

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Adnan Sahin, Bartu Badak General Surgery
Abdur Rahman Aidh Alharbi, Shahzad Ali Shah, Abdullah Nasser Alkhalifah Medical Science
Sabiha Sahin, Omer Kilik Medical Science
G. Buvaneswari, Dr. S. Annapoorani Microbiology
Dasgupta Rupashree, Prof Dr Rajesh Kumar Nursing
Dr Ankita Shastri, Dr Buddhi Prakash Sharma Ophthalmology
Dr. R Madana Gopal, Dr. Nikisha G N Otolaryngology
Dr. Sundram, Dr. Sathish Narayanan Paediatrics
Gautam Chandra Koshi, Swarna Das, Rifat Q Usmani Pathology
Dr. Lekha Sachdev, Dr. Nilesh Ingale, Dr. Prashant Arora, Dr. Madan Manmohan Radiodiagnosis
TABLE OF CONTENT
Dr. Merin Francis Arts
Maneesha Pareek, Dr. V. K. Swami Chemistry
Dr. Ashwin Purohit, Vishwa A. Deuskar Commerce
S. Sowbarnika, Dr. M. Jayanthi Commerce
Dr. Reena Rani, Ms Menka Education
Dr. D. P. Saravanan Education
V. Samatha, Dr M. V. Srinath Information Technology
Dr. Manjunatha C. T. , Prof. C. R. Reddy Management
Smita B. Dandegaonkar Science
Madhura Mukadam Zoology