Volume : VII, Issue : II, February - 2018

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Parvez Mujawar, Dr. Agraj Mishra, Dr. Tabish Rayee, Dr. Nirav Patel General Surgery
Dr Pradeep Savale, Bhaskar Kurre Community Medicine
Dr Ratnendra R Shinde, Dr Chandrika N Dandekar, Dr Chinmay N Gokhale Community Medicine
Balaji. P, Rajkumar Rathinasamy, Selvakumar. S Gastroenterology
Uttam Kumar Garg, V. P. Sharma Orthopaedics
Ms. Sharon Priya P. J, Dr. Thomas. S. Kuruvilla Microbiology
Dr. Sarika Avasthi, Dr. Asima Das Gynaecology
Dr. Prabhukiran Vishwanath Gogi, Dr. Anusha V Reddy, Dr. Somasundara Babu Suryaprakash Rayala Psychiatry
Neeraj Singh, J Chhatwal Paediatrics
Dr Rajamani Santhosh Kumar ENT
TABLE OF CONTENT
Dr. Ms . Sameena Falleiro Computer Science
Y. Srinivasulu, Dr. E. Amudhan Physical Education
S. Arivazhakan, Dr. Ch. V. S. T. Saikumar Physical Education
Prof. Samita Mahapatra, Priyanka Telukoti Management
Dhanalakshmi R V Management
Mr. Anneshi R. , Dr. N. K. Gowda Economics
A. Ramaiah, Dr. E. Amudhan Physical Education
Babita Lahkar, Prof. Ratan Borman Commerce
B. Janakiraman, Dr. S. Leo Stanly Education
Dr. Delli Kumar Koti Management