Volume : VII, Issue : II, February - 2018

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Rosy Lekharu, Nikita Hasani, Jayshree Tolani, Ramesh Pradhan Biochemistry
Dr Omar Mohammad Shafi, Dr Abdul Hanan, Dr Aezaz Ahmad Bhat Ent
Dr. Dheeraj Kumar Anupa, Dr. Nikita Nagari, Dr. Y J Visweswara Reddy, Dr. Uma Gastroenterology
Dr. S. Nirupa, Dr. N. Nikath Nasreen Gynaecology
Vethamerlinkumari. H, Karthikeyan. Karu, Nalinisofia. H, Manickavasakam. K, Banumathi. V Medicine
Payal R. Burbure, Deeplata Mendhe Nursing
Dr Apurva Suthar, Dr Kishan Makawana Ophthalmology
Dr. Jeevan Kumar Sharma Orthopaedics
Ms Saniya Khan, Dr M Sunitha, Dr P Shashidhar Pharmaceutical
Drashti Talati, Dr. Rutika Patil, Dr. Mandar Malwade Physiotherapy
TABLE OF CONTENT
Sanjay Singh Chauhan Botany
Shruthi Prabhakar Computer Science
Venkatesh Murthy K, Dr. S. Indumati Economics
Sivaraman Geetha, Bharathi Ramesh Kumar, Sankar Murugesan Engineering
Tribhuvan Singh, Dr. Vijay Kumar, Amit Kumar Gupta, Amit Kumar Singh, Amit Kumar Yadav Engineering
Hari Kishore. Y, B. K. Vishwanath Engineering
A. K. Srivastava, Keshav Kumar Singh, Vinkita Tripathi, Jyoti Dev Nath, Md. Imamuddin Engineering
K. P. Singh, Nagendra Yadav, Santosh Kr. Gupta, Shubham Kumar, Subodh Kumar Singh, Vivek Yadav Engineering
Dr. K. Janakiraman Health Science
Dr. Delli Kumar Koti Management