Volume : VII, Issue : II, February - 2018

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Jasveer Singh, Dr Dheeraj Kapoor, Dr Manjeet Kaur, Dr Kiran Bhatia Anaesthesiology
Dr. Praveen Shenoy M, Prof. Dr. Martin Lucas A Anatomy
Rosy Lekharu, Nikita Hasani, Jayshree Tolani, Ramesh Pradhan Biochemistry
Rodrigo L, Fuentes D, Lauret E, Rodriguez Pelaez M, Perez Martinez I, Suarez A Gastroenterology
Dr. Poornima M, Dr. Rekha G Daver Gynaecology
Pradnya Waghmare, B. D. Kulkarni Nursing
Mathur Ashwin, Agarwal Vk Oncology
Sampath Kumar D, Sampath Kumar P, Priyadharshini Paediatrics
Ms Saniya Khan, Dr M Sunitha, Dr P Shashidhar Pharmaceutical
Drashti Talati, Dr. Rutika Patil, Dr. Mandar Malwade Physiotherapy
TABLE OF CONTENT
Sanjay Singh Chauhan Botany
Elakkiya, M, Tamilselvi, K Botany
Lovin Kro Commerce
Dr. Shivashankar Commerce
Mr. Naveen Virmani, Sachin Kumar, Rajkamal Singh, Md. Afzal Alam Sidique Engineering
Dr. Vijay Kumar, Mr. K. P. Singh Engineering
A. K. Srivastava, Keshav Kumar Singh, Vinkita Tripathi, Jyoti Dev Nath, Md. Imamuddin Engineering
Md. Abdul Khalque, Shaikh Sayed Ahammed, Saquib Ahmad Khan, Md. Rabiul Awual, Md. Ekhtekharul Islam, Md. Lutfor Rahman Environmental Science
Kamel Hezam Ali Moqbel Management
Y. Srinivasulu, Dr. E. Amudhan Physical Education