Volume : X, Issue : VIII, August - 2020

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Dr. Aishwarya Singh, Dr. Subhashree Das, Dr. Satya Mohapatra, Dr. Niranjan Sahu Radiodiagnosis
Dr Anjali Agrawal, Dr Ashutosh Paldiwal, Dr Vinit Warthe Neonatology
Dr. Ravindra Ramteke, Dr. Rajendra Madane, Dr. Aparna Kulkarni Pathology
Dr Tapan Majumdar, Saikat Majumder, Apurba Sarkar, Dr Gourab Chakraborty, Ayan Modak, Dr. Niladri Sekhar Das Microbiology
Dr. Ashwini Kumar Patil, Dr. Rupali Rupesh Bawa Clinical Research
Dipali S Kashid, Sarita M Kapgate Ayurveda
Dr. Ayushree Yadav, Dr. Arvind Chauhan Ophthalmology
Sriti V Hegde, Anusha Sj, Chetan Db Pharmacology
Dr. Ankush Gupta, Dr. Anshuman Vajpeyi, Dr. Abhishek Yadav, Dr. Prashant Lavania Urology
Dr. Rajesh Kishan Ambulgekar, Dr Vishal Ramesh Shewale Orthopaedics
TABLE OF CONTENT     
Prachi Narang, Sneha Ghai Management
Dr. Veerendra Kumar N, Akkasali Shivakumarachari Social Science
Jyoti Saini, Poulami Dasgupta Public Health
Dr Yashoda Tammineni Health Science
Sneha Patil, Yogendra Ramtirtha, Milind Kulkarni, Meena Karve, Ayesha Khan Biological Science
Dr. Dhanunjaya Kumar Chadive, Dr. Ananya Nagepalli Biotechnology
Kishore Meghani Commerce
Mudassir Nazir, Vimal Katta Mathematics
Somigari Vemula Jagadish, Boylla Veeraiah, Dubba Vijay Kumar Earth Science
Dr. Ibrahem E. Omran, Prof. Dr. Ahmed M. Attia Environmental Science