Volume : VI, Issue : VII, July - 2016

Feedback
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
Bidhan K Mohapatra Agricultural Science
Merentoshi Agricultural Science
Gazala A. Tahir, Tahir. M. Afzal, Nita Garg Biochemistry
Shini Krishnan, Tharavathy N. C. Bioscience
Chinju Merin Abraham Botany
Archana K, Sidharth Jayachandran Commerce
Dr. C. Shobha, Dr. T. Hanumantha Raya Commerce
Ms. M. Esther Krupa, Major. Dr. R. Rajasekaran Commerce
Dr. Sandhya Sridevi Maripini, Satyanarayana Koilada Commerce
Mukta Mehrotra, Dr. S. S Khanuja Commerce
TABLE OF CONTENT
Archana K, Sidharth Jayachandran Commerce
Dr. C. Shobha, Dr. T. Hanumantha Raya Commerce
Dr. Ramanathan Chandrasekharan, Dr. Bhageerathy Pallipuram Seshadrinathan Otorhinolaryngology
Rasmi Ranjan Das, Bijay Kumar Swain, Kalpana Pattanayak Education
Bidhan K Mohapatra Agricultural Science
Dr. R. Gopinath Management
Dr. R. Sarvamangala, K. N. Dhakshayini Commerce
Gurbans Singh Bawa Education
S. Sivaprabhu, T. Ramu Engineering
Dr. Shweta Anand Management