Volume : VI, Issue : VII, July - 2016

Feedback
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
S. C. Sarkar Medical Science
Dr Atul Kumar, Anand Dev, Dr B. Kumar, Sanjeet Kumar Pandit Medical Science
Dr. Ankur Priyadarshi, Dr. Mukesh Bihari Medical Science
Dr. Priyanka Agnihotri, Dr. Ajay Yadav Medical Science
Dr. Sanjay Gupta Medical Science
Govindarajalu Ganesan Medical Science
Nirmal Thampi John, Amit Deshpande Medical Science
Sachin Kumar Singh, Geeta Rani, Anand Kr Murarka Medical Science
Sachin Kumar Singh, Geeta Rani Medical Science
Dr Suman Rathod, Dr Prasita Kshirsagar, Dr Mudassir Pokar Medicine
TABLE OF CONTENT
Archana K, Sidharth Jayachandran Commerce
Dr. C. Shobha, Dr. T. Hanumantha Raya Commerce
Dr. Ramanathan Chandrasekharan, Dr. Bhageerathy Pallipuram Seshadrinathan Otorhinolaryngology
Rasmi Ranjan Das, Bijay Kumar Swain, Kalpana Pattanayak Education
Bidhan K Mohapatra Agricultural Science
Dr. R. Gopinath Management
Dr. R. Sarvamangala, K. N. Dhakshayini Commerce
Gurbans Singh Bawa Education
S. Sivaprabhu, T. Ramu Engineering
Dr. Shweta Anand Management