Volume : VI, Issue : VII, July - 2016

Search Article :       
TABLE OF CONTENT     Subject
TABLE OF CONTENT     Subject
S. C. Sarkar Medical Science
Dr Atul Kumar, Anand Dev, Dr B. Kumar, Sanjeet Kumar Pandit Medical Science
Dr. Ankur Priyadarshi, Dr. Mukesh Bihari Medical Science
Dr Aditi Dusaj, Dr V K Baranwal Medical Science
Dr. Shaheer Ahmed Siddiqui, Dr. Anil Gupta, Dr. Amit Dahiya, Dr. Meenaxi Sharma Medical Science
Dr Sonal S. Khatavkar, Dr Amit Malik, Dr Anil Kumar, Dr Adithya Vishnu, Dr Shital Chaudhari Medical Science
Dr Carmen Pereira, Dr Nicasia Furtado, Dr Jessica Pereira Medical Science
Dr. I. Padmasree, Dr. A. V. Rama Kishore, Dr. S. Shyamala Devi, Dr. D. Malleswari Medical Science
Dr Jyoti Prasad Kalita, Dr Bhupen Barman, Prof Manuj Kumar Saikia, Prof Vandana Raphael, Dr Pranjal Phukan, Dr Kalyan Sarma Medical Science
Dr. Lalita Verma, Dr. Rajni Sharma, Dr. Aruna Vyas, Dr. Rubina Kochar Medical Science
TABLE OF CONTENT     
Archana K, Sidharth Jayachandran Commerce
Dr. C. Shobha, Dr. T. Hanumantha Raya Commerce
Dr. Ramanathan Chandrasekharan, Dr. Bhageerathy Pallipuram Seshadrinathan Otorhinolaryngology
Rasmi Ranjan Das, Bijay Kumar Swain, Kalpana Pattanayak Education
Bidhan K Mohapatra Agricultural Science
Dr. R. Gopinath Management
Dr. R. Sarvamangala, K. N. Dhakshayini Commerce
Gurbans Singh Bawa Education
S. Sivaprabhu, T. Ramu Engineering
Dr. Shweta Anand Management